Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm “Đề cương cứng ôn tập Chương IV môn Tin học lớp 11”. Tài liệu hệ thống lý thuyết Kiểu dữ liệu có cấu tạo từ đó cung cấp các thắc mắc trắc nghiệm, từ bỏ luận đang giúp các bạn nhớ kiến thức, giải bài tập nhanh hơn sẵn sàng cho kỳ thi học kỳ .
Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 chương 4 có đáp án

*

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG IV MÔN TIN HỌC LỚP 11 CHƯƠNG IV: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚCA/ TÓM TẮT LÍ THUYẾT  Kiểu dữ liệu có cấu trúc được tạo từ hầu như kiểu tài liệu đã gồm theo qui tắc, khuôn dạng do ngôn từ lập trình hỗ trợ  Mảng một chiều:  Mảng một chiều là hàng hữu hạn các bộ phận cùng loại  Khái báo: C1: Var : array of ; C2: Type = array of ; Var : ;  Tham chiếu thành phần mảng: tên thay đổi mảng.  Kiểu tài liệu xâu:  Xâu là hàng kí từ bỏ trong cỗ mã ASCII, số lượng kí tự trong xâu là độ dài của xâu, xâu có độ nhiều năm =0 call là xâu rỗng, kí hiệu: ’’, độ dài lớn nhất của xâu ko vượt quá 255  Khai báo: C1: Var : String<độ dài lớn số 1 của xâu>; C2: Type = string; Var : ;  Tham chiếu bộ phận xâu: tên phát triển thành xâu  Các thao tác xử lí thường thực hiện o Phép ghép xâu: (+) o Phép so sánh: >, =, + Copy(s, vt, n) + Pos (s1,s2) + Upcase(ch)B/ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP1/ Một số câu hỏi trắc nghiệm:Câu 1. Mang sử mảng A được khai báo như sau: Var A:array<-2..10> ofinteger; Để tham chiếu đến bộ phận thứ 3 của mảng, ta viết A. A<2> B. A<3> C. A<0> D. Quan trọng tham chiếu được vì chưng kiểu chỉ số sai Câu 2. Hãy cho biết thành phần thứ 10 của mảng C có mức giá trị là bao nhiêu?For i:=1 lớn 100 bởi C:=1; A. 100 B. 1 C. 10 D. Tất cả đều saiCâu 3. Mang đến xâu S1="Dat chuan quoc gia" và xâu S2="Duc Trong". Thủ tụcCopy(S1,1,Length(S2)) cho công dụng là: A. "Dat chuan" B. "Duc Trong" C. "quoc gia" D. "Duc vào Dat chuan quoc gia"Câu 4. Mang lại xâu S1="Tin hoc khoi 11 rat kho" cùng xâu S2="Hoc sinh". Thủtục Delete(S1,9,Length(S2)) cho kết quả là: A. "khoi 11 " B. "Tin hoc" C. "Hoc sinh" D. "Tin hoc rat kho"Câu 5. Mang đến S hình dạng số thực, i với n thuộc dạng hình số nguyên. Để tính tổng bìnhphương những số chẵn từ là một đến n, câu lệnh nào tiếp sau đây đúng? A. For i:=3 to lớn n vày If i mod 2=0 then S:=S+sqt(i); B. For i:=1 khổng lồ n vị S:=S+sqt(i); C. For i:=1 to lớn n vì If i hack 2=0 then S:=S+sqr(i); D. For i:=n downto 1 do If i mod 20 then S:=S+sqt(i);Câu 6. Cho biết kết quả của đoạn chương trình sau: S:=0; For i:=1 to 6 bởi vì If (i mod 2=0) then S:=S+i; Write(S); a 3 b 12 c 6 d 9Câu 7. Cho thấy thêm kết trái của đoạn lịch trình sau: S:=0; i:=0; While S c trăng tròn d 10Câu 8. Cho thấy thêm kết trái của đoạn lịch trình sau: S:=0; For i:=1 to 10 vì If (i gian lận 3=0) Or (i gian lận 4=0) then S:=S+i;Write(S); a 15 b 45 c 30 d 0Câu 9. Cho thấy kết trái của đoạn công tác sau: T:=0; For i:=1 to lớn 10 vì T:=T+i; Write(i); a 1 b 55 c 10 d 0Câu 10. Mang đến khai báo sau: Var C:array<1..5> of integer; . Để tàng trữ biến Ccần bao nhiêu byte cỗ nhớ? a 2 b 5 c 10 d 1Câu 11. Mảng là kiểu tài liệu có cấu trúc vì : a Được xây đắp từ các kiểu tài liệu chuẩn. B Khai báo vươn lên là mảng sinh sống dạng phức tạp. C là một trong dãy các bộ phận khác kiểu mà mỗi bộ phận có một chỉ số khácnhau. D Là dãy các thành phần bất kì nhưng mỗi thành phần có một chỉ số không giống nhau.Câu 12. Hãy cho biết dòng lệnh nào sau đây dùng để làm tạo tự nhiên mảnggồm n số nguyên vào phạm vi tự 0 cho 299 a For i:=1 to n vị A:= random(0) - random(299); b For i:=1 to n bởi vì A:= random(1) - random(300); c For i:=1 lớn n vì chưng A:= random(300) - random(300); d For i:=1 to n vày A:= random(299) - random(299); Câu 13. Mang đến A=30, 15, 9, 23, 5, 27, 14 . Hãy cho biết khai báo nào sauđây là đúng nhất? a Var A:array<"a".."g"> of byte; b Var A:array<1..7> of char; c Var A:array<1..7> of byte d Var A:array<5..30> of byte;Câu 14. Giả sử mảng A được khai báo như sau: Var A:array<-2..3> ofinteger; . Để tham chiếu đến bộ phận thứ 2 của mảng, ta viết a A<6> b A<2> c A<-1> d A(2)2/ Một số thắc mắc tự giải:Caâu 1: Vieát khai baùo xaâu mang lại chöông trình sau:Vieát chöông trình nhaäp töø baøn phím xaâu kí töï S1 coù ñoä daøi khoângquaù 100. Haõy taïo xaâu S2 goàm taát caû caùc chöõ soá coù trong S1.Caâu 2: mang lại xaâu S1 = ‘Hinh .1’ vaø xaâu S2 = ‘2’. Thuû tuïcInsert(S2,S1,6) mang đến keát quaû laø?Caâu 3: Ñieàn vaøo choã troáng … trong caâu sau:“Xaâu laø daõy … … … … … … … … … trong boä maõ ASCII”Caâu 4: Giaù trò cuûa xaâu S = ‘Em se la mua xuan cua me’ Haõy söû duïngthuû tuïc Delete nhö theá naøo ñeå coùkeát quaû laø ‘Em la download xuan cua me’ ?Caâu 5: Haøm Pos(‘em’, ‘ngay mai em di bien nho ten em goi ve’) mang lại keátquảlaø?Caâu 6: đến xaâu S1=’Dat chuan quoc gia’ vaø xaâu S2=’Duc Trong’Haøm Copy(S1,1,Length(S2)); đến keát quaû laø?Caâu 7: đến xaâu S=’500 dong’. Haøm Length(S); đến keát quaû laø?Caâu 8: mang lại xaâu S=’Lop 11’.

Xem thêm: Ban Tổng Giám Đốc Tiếng Anh Là Gì, Chức Danh Trong Công Ty Bằng Tiếng Anh

Haøm Upcase(S); cho keát quaû laø?Caâu 9: Vieát caáu truùc khai baùo bieán kieåu xaâu?Caâu 10: mang lại xaâu S=’TRAN VAN AN’. Ñeå tham chieáu ñeán kí töï ñaàutieân cuûa teân ta vieát nhö theá naøo?3/ một vài dạng bài tự luận:Câu 1: Taïo maûng B goàm n (n Type ArrInt = Array<1..Nmax> of Integer; Var i,n,dem: byte; B:ArrInt; Begin Clrscr; Write("Nhap so luong phan tu cua day so, N = "); Readln(N); For i:=1 lớn N vì chưng Begin Write("Phan tu thu ",i," = "); Readln(B); End; dem:=0; For i:=1 khổng lồ N vì chưng If B = 0 then dem:=dem+1; Write("Co ",dem," so hang trong với B teo gia tri bang 0"); Readln End.Câu 2: Taïo maûng C goàm n (n End; For i:=1 to N vày write(C:5); Writeln; Min:=C<1>; For i:=2 khổng lồ N bởi vì If C d:=d+1; Write(i:5); End; Writeln; Writeln("Co ",d," so chan trong day"); Writeln("Tong cac so le trong day la : ",S); ReadlnEnd.Câu 4: Vieát chöông trình Pascal nhaäp töø baøn phím daõy A goàm n(n Writeln("Co ",d," so duong trong day"); Writeln("Tong cac so am vào day la : ",S); Readln End.Câu 5: Sử dụng ngữ điệu lập trình Pascal, viết lịch trình nhập trường đoản cú bànphím số nguyên dương N (0 end; j:=0; For i:=1 lớn N vị If i hack 2 0 then begin j:=j+1; B:=A; end; writeln("Cac phan tu cua day B : "); For i:=1 lớn j vì chưng write(B:10:1); readlnEnd.Câu 6: Sử dụng ngữ điệu lập trình Pascal, viết lịch trình nhập từ bànphím số nguyên dương N (0 begin write("Nhap lai, so phan tu cua day A(0 + Delete(s, 5, 4); + cho s1:=’Duc’; Insert(s1, s, 4); + Length(s) + Copy(s, 3, 8) + cho s1:=’Duc’; vt:=Pos (s1,s) + Upcase(S<5>);Câu 8/ Viết chương trình mang đến hàm copy và thủ tục Insert Sự khác nhaugiữa hàm cùng thủ tục5/ Sách giáo khoa-Bài 1 đến bài bác 5 SGK trang 71 – 72-Bài 1; 2; 3 SGK trang 73-Bài 5; 6 SGK trang 79-Bài 10 SGK trang 80