Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?

1. Bảng tính và nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng

Công dụng của việc trình diễn dữ liệu dạng bảng:

- Cô đọng, dễ hiểu với dễ so sánh

- Thực hiện những nhu cầu về thống kê giám sát (tính tổng, mức độ vừa phải cộng, xác định giá bán trị lớn nhất, nhỏ nhất, ...)

- tất cả thể tạo biểu đồ từ dữ liệu bằng bảng đề đánh giá một cách trực quan, nhanh chóng

2. Chương trình bảng tính

- Chương trình bảng tính là phần mềm được thiết kế góp ghi lại và trình diễn thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các đo lường cũng như xây dựng các biểu đồ một bí quyết trực quan những số liệu bao gồm trong bảng

- Công cụ đặc trưng của bảng tính: có thanh công thức và bảng chọn DATA

a. Màn hình làm việc:

- những bảng chọn

- những nút lệnh thường dùng

- Cửa sổ có tác dụng việc chính

b. Dữ liệu

- Dạng số, văn bản cùng kết quả đo lường luôn được trình diễn dưới dạng bảng vào cửa sổ làm cho việc

*

Hình 1. Các dữ liệu trong chương trình bảng tính​

c. Khả năng đo lường và thống kê và sử dụng hàm tất cả sẵn:

- Thực hiện cập nhật tự động công việc tính toán

- Sử dụng hàm để tính toán rất thuận tiện

d. Sắp xếp với lọc dữ liệu

Dễ dàng, nhanh chóng lại thuận tiện

e. Tạo biểu đồ

Là một trong những dạng trình bày dữ liệu cô đọng, trực quan

3. Màn hình hiển thị làm việc của chương trình bảng tính

- Thanh công thức: hộp tên gồm chứa "Fx" sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính

- Bảng chọn Data: chứa các bảng chọn File, Edit, Insert, Format, Data,…

- Trang tính gồm những cột và các hàng là miền làm cho việc chủ yếu của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột cùng hàng là ô tính (còn gọi tắt là ô) sử dụng để chứa dữ liệu

*

Hình 2. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính​

Ngoài ra:

- Trang tính là miền làm việc bao gồm của bảng tính gồm có những cột, những hàng và các ô tính

- Vùng giao nhau giữa cột với hàng gọi là ô tính sử dụng để chứa dữ liệu

- tên cột được đánh số thứ tự A, B, C,…

- Tên hàng được đánh số thứ tự là các chữ số 1, 2, 3, 4, …

- Ô được đánh số thương hiệu cột trước hàng sau. Ví dụ: A5, B2, C9

- Khối ô là tập hợp những ô tính liện kề nhau

*

Hình 3. Cột, dòng, ô, khối ô vào trang tính​

4. Nhập dữ liệu vào trang tính

a. Nhập dữ liệu vào trang tính

Các bước nhập dữ liệu vào trang tính:

- Bước 1: Nháy chuột chọn ô cần nhập dữ liệu

- Bước 2: Gõ dữ liệu từ bàn phím

- Bước 3: Gõ phím Enter để kết thúc nhập dữ liệu

Các cách sửa dữ liệu:

- phương pháp 1: Nháy đúp chuột vào ô cần sửa → sửa → gõ phím Enter để kết thúc

- giải pháp 2: Nháy chọn ô cần sửa → gõ F5 → Sửa → gõ phím Enter để kết thức

- giải pháp 3: Nháy chọn ô cần sửa → nháy chuột vào thanh công thức → sửa → gõ phím Enter để kết thúc

b.


Bạn đang xem: Tin học lớp 7 bài 1


Xem thêm: Maquette Là Gì ? Những Điểm Nổi Bật Của Marquette Design Maquette Là Gì

Di chuyển trên trang tính

*

c. Gõ chữ việt bên trên trang tính

Sử dụng phần mềm Vietkey hoặc Unikey

Chú ý:Trước lúc chọn font tiếng việt cần chọn cả trang tính bằng cách nháy chuột vào ô giao nhau giữa thương hiệu cột cùng tên mặt hàng ở góc trên mặt trái