Nội dung của bài thực hành thực tế số 5 nhằm mục tiêu giúp các em biết khai báo xâu, nhập tài liệu cho xâu, đưa ra màn hình hiển thị giá trị của xâu; biết phương pháp duyệt qua tất cả các kí từ bỏ của xâu với sử dụng hàm và thủ tục chuẩn đã học. Mời các em cùng theo dõi nội dung cụ thể của bài bác thực hành.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm bài tập và thực hành 5 trang 73 sgk tin học 11


Làm quen thuộc với việc tìm và đào bới kiếm, sửa chữa và biến đổi xâu.

Bạn đã xem: Tin học tập 11 bài tập và thực hành thực tế 5


Xâu đối xứng gồm tính chất: Đọc nó trường đoản cú trái sang cần cũng thu được tác dụng giống như phát âm từ phải sang trái (còn được gọi là xâu Palindrome).

Xác định bài bác toán: Input: Nhập vào xâu. Output: Xuất ra hiệu quả có bắt buộc là xâu đối xứng? Mô tả thuật toán: Bước 1: Nhập Xâu S; Bước 2: Tính chiều dài xâu S; Bước 3: Tạo xâu p. (xâu rỗng); Bước 4: Với I = length(S) à 1 thì P:=P+S; Bước 5: Nếu S=P thì S là xâu đối xứng, ngược lại thì chưa hẳn là xâu đối xứng. Cài để chương trình:

var i, x: byte;

a, p: string;

BEGIN

write(‘Nhap vao xau:’);

readln(a);

x:= length(a);

p:= ‘ ‘; 

for i:=x downto 1 do

p:= p+a;

if a=p then

write(‘Xau la Palindrome’)

else

write(‘Xau khong la Palindrome’);

readln;

END.

Viết lại chương trình trên trong số ấy không dùng phát triển thành xâu p:

Uses crt;

Var s: string;

x,i: byte;

palin: Boolean;

Begin

Clrscr;

Write(‘ Nhap xau s=”);

readln(s);

x:=length(s);

palin:=true;

For i:=1 to (x div 2) do

begin

If s s then palin:=false;

break;

end;

If palin then write(“doi xung’)

else write(‘khong doi xung’);

readln;

End.

Bài 2: Viết chương trình nhập từ bàn phím một xâu kí tự S và thông báo ra màn hình hiển thị số lần lộ diện của mỗi chữ cái tiếng Anh vào S (không phân minh chữ hoa tuyệt chữ thường ).

Gợi ý làm bài:

Xác định bài xích toán: Input: Nhập vào xâu Output: Xuất ra số lần mở ra của các chữ dòng tiếng Anh vào xâu vừa nhập. Mô tả thuật toán: Bước 1: Nhập vào xâu S. Bước 2: chế tạo ra mảng A lưu trữ số lần mở ra của chữ cái tiếng Anh. Bước 3: Khởi tạo cho từng thành phần mảng. Bước 4: nếu trong xâu S chữ cái A ( ightarrow) Z thì đội giá trị của phần tử trong mảng. Bước 5: Xuất ra mảng vừa tạo. Cài đặt chương trình:

Program bai02;

Uses crt;

Var a: array<‘A’.. ‘Z’> of byte;

s: string;

i: byte;

c: char;

Begin

clrscr;

write(‘nhap xau :’);

readln(s);

for c:=’A’ lớn ‘Z’ vì a:=0;

for i:=1 lớn length(s) do

begin

s:=upcase(s);

if (s>=’A’) and (s

a>:=a>+1;

end;

for c:=’A’ khổng lồ ‘Z’ do

if a0 then

writeln( ‘So lan xuat hien’, c,’: ‘,a);

 readln;

End.

Xem thêm: Bài Thực Hành Số 9 Tin Học 10 Bài Tập Và Thực Hành 9 (Ngắn Gọn)

Bài 3: Nhập vào từ keyboard một xâu. Sửa chữa tất cả những cụm kí tự ‘anh’ bởi cụm kí tự ’em’.

Gợi ý làm bài:

Xác định bài xích toán: Input: Nhập vào trong 1 xâu. Output: Xuất ra xâu tác dụng đã sửa chữa cụm từ ‘anh’ bởi cụm từ bỏ ’em’. biểu thị thuật toán: Bước 1: tra cứu vị trí ban đầu của xâu ‘anh‘; Bước 2: Xóa xâu ‘anh‘ vừa kiếm tìm thấy; Bước 3: Chèn xâu ‘em‘ vào xâu S tại vị trí trước đây xuất hiện xâu ‘anh‘ (lặp lại quá trình trên cho đến khi không thể xâu ‘anh‘); Bước 4: In ra xâu S. Cài để chương trình:

Uses crt;

Var s: string;

i: byte;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap xau S:’); Readln(s);

i:=Pos(‘anh’,s);

While i 0 do

Begin

Delete(s,i,3);

Insert(’em’,s,i);

I:=Pos(‘anh’,s);

End;

writeln(S);

readln;

End.


Sau khi tham gia học xong Bài tập và thực hành 5, các em cần nắm các kiến thức:

cách tạo một xâu new từ xâu ban đầu. Đếm số lần lộ diện của một vần âm trong tổng thể văn bản. Tìm kiếm kiếm và sửa chữa thay thế một từ bằng một từ không giống trong toàn thể văn bản.

2.1. Trắc nghiệm

Các em hoàn toàn có thể hệ thống lại nội dung kỹ năng và kiến thức đã học tập được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài bác tập và thực hành 5 cực hay gồm đáp án và giải mã chi tiết. 


A. Tool/ Relationships hoặc nháy nút 
*
B. Tool/ Relationships C. Edit/ Insert/ Relationships D. Toàn bộ đều đúng

Câu 2:

Các cách để tạo liên kết giữa các bảng là:

1. Lựa chọn Tool/ Relationships… 2. Tạo link đôi một giữa các bảng 3. Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để cất giữ 4. Chọn những bảng đang liên kết


A. 1, 4, 2, 3 B. 2, 3, 4, 1 C. 1, 2, 3, 4 D. 4, 2, 3, 1

Câu 3-5: Mời các em singin xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học kinh nghiệm này nhé!


3. Hỏi đáp bài tập và thực hành 5 Tin học tập 11

Trong quy trình học tập nếu như có thắc mắc hay buộc phải trợ giúp gì thì các em hãy bình luận ở mục Hỏi đáp, cộng đồng Tin học THPT Long Xuyên sẽ cung cấp cho những em một biện pháp nhanh chóng!