Dịch cùng sửa lỗi cú pháp (nếu có): nhấn tổng hợp phím alt + F9. Lúc dịch chương trình, nếu thấy có thông báo lỗi, chúng ta nên coi phụ lục 7: một trong những thông báo lỗi sinh hoạt cuối giáo trình.


a) Gõ chương trình

program Giai__PTB2 ;

uses crt ;

var a, b, c, D: real ;

x1, x2: real;

begin

clrscr ;

write ( "a, b, c : " ) ,

readln(a, b, c) ;

D:=b*b - 4*a*c;

x1:= (-b - sqrt(D) ) / (2*a),

x2:= -b/a - x1 ;

write("x1= x1:6:2," x2 = ",x2:6:2) ;

readln ;

end.

Bạn đang xem: Tin học 11 bài tập và thực hành 1

b) Nhấn tổng hợp phím F2 với lưu công tác với tên là PTB2.PAS lên đĩa. 

c) Dịch với sửa lỗi cú pháp (nếu có): nhấn tổ hợp phím alt + F9. Khi dịch chương trình, ví như thấy có thông báo lỗi, các bạn nên coi phụ lục 7: một số trong những thông báo lỗi làm việc cuối giáo trình.

Sau lúc dịch xong xuôi chương trình, bên trên màn hình xuất hiện thông báo "Đã dịch thành công: hãy gõ một phím bất kỳ" để tiếp tục (Hình 4).

*

d) tiến hành chương trình: Nhấn tổng hợp phím Ctrl + F9. Trên màn hình lộ diện thông báo nhập vào những giá trị a, b, c. Sau khi nhập xong xuôi các giá trị a = 1, b = -3, c = 2 thì công dụng của công tác là x1 = 1.00 x2 = 2.00 (Hình 5).

*

Lưu ý:

Khi nhập những giá trị a, b, c ta phải gõ dấu cách sau các lần nhập một giá chỉ trị.

Để con quay trở lại màn hình soạn thảo chương trình, ta gõ phím Enter. Muốn nhập vào các giá trị không giống của a, b, c thì ta đề xuất chạy lại chương trình.


e) Nhấn tổng hợp phím Ctrl + F9 rồi nhập các giá trị 1; 0; -2. Kết trái trên screen sẽ là:

X1 = -1.41 x2 = 1.41 (Hình 6).

*

f) Ta có thể sửa lại công tác trên lúc không dùng biến trung gian D

Chương trình kia là:

program Giai__PTB2 ;

uses crt ;

var a, b, c: real ;

x1, x2: real;

begin

clrscr ;

write ( "a, b, c : " ) ,

readln(a, b, c) ;

x1:= (-b - sqrt(b*b - 4*a*c) ) / (2*a),

x2:= -b/a — x1 ;

write("x1= x1:6:2," x2 = ",x2:6:2) ;

readln ;

end.

- lúc nhập những bộ dữ liệu 1; -3; 2 và 1; 0; -2 thì kết quả của chương trình không tồn tại gì nuốm đối so với khi dùng biến trung gian D (x1 = 100 x2 = 2.00 và x1 = -1,41 x2 = 1.41

g) Sửa lại công tác để tính nghiệm x2 bằng hai cách:

Cách 1. Thay bí quyết x2 : = -b/a - x1; bằng công thức:

x2:= (- b + sqrt(b*b - 4*a*c))/(2*a);


Khi đó lịch trình sẽ là:

Program Giai__PTB2 ,

uses crt;

var

a, b, c: real ;

x1, x2: real ;

begin

clrscr;

write("a, b, c: ") ;

readln(a, b, c) ;

x1:= (-b — sqrt(b*b — 4*a*c))/(2*a) ;

x2:= (- b + sqrt(b*b - 4*a*c))/(2*a) ;

write("xl = xl:6:2," x2 = ",x2:6:2) ; readln ;

end.

Cách 2: Dùng thay đổi phụ D với thay bí quyết x2 : = -b/a - x1 ; bởi công thức: x2 : = (- b + sqrt (D) ) / (2*a) ;

Khi đó lịch trình sẽ là:

program Giai_PTB2 ,

uses crt ;

var a, b, c, D: real ,

x1, x2: real ;

begin

clrscr ,

write(" a, b, c: ") ;

readln(a, b, c) ;

D:= b*b - 4*a*c ;

x1:= (-b — sqrt (D) ) / (2*a) ,

x2:= (-b + sqrt(D))/(2*a) ;

write("x1 = x1 :6:2," x2 = ",x2:6:2) ;

readln ;

end.

Xem thêm: Meaning Of Get Rid Of Là Gì ? Cách Sử Dụng Get Rid Of Trong Tiếng Anh

h) Với bộ dữ liệu 1; -5; 6 thì lịch trình đã sửa nghỉ ngơi trên ý g) sẽ mang lại ta hiệu quả là x1 = 2 x2 = 3) (Hình 7)

*

i) Với bộ tài liệu 1; 1; 1 thì lúc dịch chương trình sẽ đến ta hiệu quả là một thông tin lỗi: Error 207: Invalid floating point operation nghĩa là phép toán với dấu phẩy động chưa hợp lệ (Hình 8).