Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

1. Biến là công cụ trong lập trình

- vào lập trình, biến là tên của vùng nhớ được cần sử dụng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể cố kỉnh đổi trong lúc thực hiện chương trình.

Bạn đang xem: Bài 4

- Dữ liệu bởi vì biến lưu trữ được gọi là giá trị của biến

Ví dụ 1:

- Giả sử cần in kết quả của phép cộng 15+5 ra màn hình. Ta sử dụng câu lệnh Pascal sau đây: Writeln (15+5);

- Ta gồm thể sử dụng hai biến X cùng Y để lưu giữ giá trị của hai số 15 cùng 5. Khi đó họ có thể viết lại câu lệnh trên như sau: Writeln (X+Y);

- Chương trình thực hiện như sau:

*

Hình 1. Minh họa sử dụng biến​

2. Khai báo biến

Việc khai báo biến gồm:

- Khai báo thương hiệu biến

- Khai báo kiểu dữ liệu của biến

Lưu ý 1:Tên biến bởi người sử dụng đặt theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình.Cú pháp:Var: ;

Trong đó:

+ Var là từ khóa dùng để khai báo biến

+ tên biến vì chưng người lập trình đặt (theo quy tắc đặt thương hiệu trong Pascal)

+ Kiểu dữ liệu: Là kiểu dữ liệu của biến sẽ nhận trong chương trình (string, integer, char, real, boolean,…)

Lưu ý 2:Tuỳ theo ngôn ngữ lập trình, cú pháp khai báo biến có thể khác nhau.Ví dụ 2:Khai báo biến trong Pascal:

*

Hình 2. Khai báo biến trong Pascal​

3. Sử dụng biến vào chương trình

Các thao tác có thể thực hiện với những biến:

- Gán giá trị mang lại biến;

- đo lường và tính toán với các biến.

Tuỳ theo ngôn ngữ lập trình, phương pháp viết lệnh gán cũng tất cả thể khác nhau. Vào Pascal, người ta sử dụng phép gán là dấu kép (:=) để phân biệt với phép so sánh là dấu bằng (=).

Xem thêm: So As To Nghĩa Là Gì - Cấu Trúc In Order To Và So As To Trong Tiếng Anh

a. Lệnh gán

Cú pháp: := ;

Ví dụ 3:Mô tả lệnh gán và giám sát với các biến vào Pascal:

*

Bảng 1. Ví dụ tế bào tả lệnh gán và thống kê giám sát với những biến vào Pascal​

Lưu ý 3: Sử dụng biến trong chương trình

+ Biến phải được khai báo

+ Kiểu dữ liệu của giá chỉ trị gán mang đến biến phải trùng kiểu dữ liệu của biến

+ lúc gán giá chỉ trị mới, giá trị cũ của biến bị xóa đi

4. Hằng

Tương tự như biến, hằng cũng là một công cụ lưu trữ dữ liệu. Không giống với biến, hằng là một đại lượng có mức giá trị ko đổi trong suốt chương trình

Cú pháp: Const = ;

Trong đó: Const là từ khóa để khai báo hằng

Ví dụ 4:Trong chương trình Pascal, để sử dụng hằng số Pi = 3.14. Ta khai báo như sau: Const Pi=3.14;

Lưu ý 4:Sau khi khai báo hằng, vào chương trình hằng được sử dụng là một đại lượng để tính toán.

Lưu ý 5:Sử dụng hằng trong chương trình:

+ Hằng phải được khai báo

+ Gán giá trị mang đến hằng ngay trong khi khai báo

+ ko thể cần sử dụng câu lệnh gán giá bán trị mang lại hằng vào chương trình