Phản ứng oxi hóa khử là trong số những phản ứng quan trọng đặc biệt trong chất hóa học vô cơ, do vậy việc nắm vững khối kiến thức và kỹ năng này góp các tiện lợi lập những phương trình bội phản ứng qua đó giúp việc giải bài tập thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Luyện tập phản ứng oxi hóa khử


Bài viết này nhằm củng núm kiến thức về sự oxi hóa, sự khử, hóa học oxi hóa, chất khử, phản ứng oxi hóa khử cùng phân một số loại phản ứng. Đồng thời, rèn luyện năng lực cân bởi phương trình hóa học của phản nghịch ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bởi electron.

A. Kiến thức cần nhớ

1. Sự oxi hóa, sự khử là gì?

- Sự oxi hoá là sự nhường electron, là sự tăng số oxi hoá.

- Sự khử là sự thu electron, là việc giảm số oxi hoá.

- bạn ta có cách gọi khác sự oxi hoá là quy trình oxi hoá, sự khử là quá trình khử.

2. Sự oxi hoá và sự khử là hai quá trình có bản chất trái ngược nhau nhưng xảy ra đồng thời vào một phản nghịch ứng. Đó là phản ứng oxi hoá - khử.

3. Hóa học khử, chất oxi hóa là gì?

- hóa học khử là chất nhường electron, là chất chứa nguyên tố có số oxi hoá tăng sau phản nghịch ứng.

- hóa học oxi hoá là hóa học thu electron, là chất cất nguyên tố gồm số oxi hoá bớt sau phản bội ứng.

- Trong làm phản ứng oxi hoá - khử lúc nào cũng gồm chất khử và hóa học oxi hoá tham gia.

- hóa học khử còn gọi là chất bị oxi hoá và hóa học oxi hoá còn gọi là chất bị khử.

4. Phản ứng thoái hóa - khử

- làm phản ứng oxi hoá - khử là bội nghịch ứng hoá học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất bội nghịch ứng. Nếu dựa vào sự biến đổi số oxi hoá thì phản bội ứng oxi hoá - khử là phản bội ứng hoá học trong các số đó có sự đổi khác số oxi hoá của một trong những nguyên tố.

5. Phân loại phản ứng hóa học

- phụ thuộc số oxi hoá fan ta chia các phản ứng thành 2 loại, chính là phản ứng oxi hoá - khử (số oxi hoá cố đổi) với phản ứng không thuộc các loại phản ứng oxi hoá - khử (số oxi hoá không núm đổi).

B. Bài tập rèn luyện phản ứng oxi hóa - khử

* bài 1 trang 88 SGK Hóa 10: Loại bội nghịch ứng nào sau đây luôn luôn luôn không là loại phản ứng oxi hóa – khử?

A. Bội phản ứng hóa hợp.

B. Phản bội ứng phân hủy.

C. Phản bội ứng thế trong hóa vô cơ

D. Phản ứng trao đổi.

* Lời giải:

- Đáp án đúng: D. Bội nghịch ứng trao đổi.

* bài xích 2 trang 89 SGK Hóa 10: Loại bội nghịch ứng nào dưới đây luôn luôn là phản bội ứng lão hóa – khử?

A. Phản ứng hóa hợp.

B. Bội phản ứng phân hủy.

C. Làm phản ứng rứa trong hóa vô cơ.

D. Phản nghịch ứng trao đổi.

* Lời giải:

- Đáp án đúng: C. Phản ứng nạm trong hóa vô cơ.

* bài bác 3 trang 89 SGK Hóa 10: Cho phản bội ứng: M2Ox + HNO3 → M(NO3)3 +...

Khi x có mức giá trị là từng nào thì làm phản ứng trên không thuộc các loại phản ứng lão hóa – khử?

A. X = 1.

B. X = 2.

C. X= 1 hoặc x = 2.

D. X = 3.

Chọn câu trả lời đúng.

* Lời giải:

- Đáp án đúng: D. X = 3.

Vì x = 3 thì số lão hóa của M trước cùng sau phản ứng không thay đổi vẫn là +3.

* bài xích 4 trang 89 SGK Hóa 10: Câu như thế nào đúng, câu làm sao sai trong các câu sau đây:

a) Sự oxi hóa một thành phần là lấy bớt electron của thành phần đó, là làm cho số thoái hóa của nguyên tố đó tăng lên.

b) hóa học oxi hóa là hóa học thu electron, là chất cất nguyên tố nhưng số oxi hóa của nó tăng sau làm phản ứng.

c) Sự khử một nguyên tố là việc thu thêm electron mang lại nguyên tố đó, làm cho số lão hóa của nhân tố đó sút xuống.

d) chất khử là chất thu electron, là chất cất nguyên tố nhưng số thoái hóa của nó giảm sau phản bội ứng.

e) tất cả đều sai.

* Lời giải:

- Câu sai: B, D, E.

- Câu đúng: A, C.

* bài xích 5 trang 89 SGK Hóa 10: Hãy xác định số oxi hóa của những nguyên tố:

- Nitơ trong NO, NO2, N2O5, HNO3, HNO2, NH3, NH4Cl.

- Clo trong HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

- Mangan vào MnO2, KMnO4, K2MnO4, MnSO4.

- Crom vào K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

- lưu hoàng trong H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

* Lời giải:

• Đặt x là lão hóa của yếu tố N (nitơ) trong số hợp chất trên, ta có:

Trong NO: x + (-2) = 0 → x = +2.

Trong NO2: x + 2.(-2) = 0 → x = +4.

Trong N2O5: 2x + 5.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO3: (+1) + x + 3.(-2) = 0 → x = +5.

Trong HNO2: (+1) + x +2.(-2) = 0 → x = +3.

Trong NH3 : x + 3.(+1) = 0 → x = -3.

Trong NH4Cl: x + 4.(+1) +(-1) = 0 → x = -3.

• Cũng giải giống như như trên ta có:

Số lão hóa của Cl trong: HCl, HClO, HClO2, HClO3, HClO4, CaOCl2.

lần lượt là: -1; +3; +5; +7; (-1 cùng + một trong những CaOCl2)

• Số oxi hóa của Cr trong: K2Cr2O7, Cr2(SO4)3, Cr2O3.

lần lượt là: + 6; +3; +3.

• Số lão hóa của S trong: H2S, SO2, H2SO3, H2SO4, FeS, FeS2.

Lần lượt là: -2; +4; +4; +6; -2; -1.

* bài xích 6 trang 89 SGK Hóa 10: Cho biết đã xảy ra sự oxi hóa cùng sự khử phần lớn chất nào giữa những phản ứng thế sau:

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag.

b) fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

c) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.

* Lời giải:

Sự oxi hóa cùng sự khử xẩy ra ở số đông chất trong bội phản ứng gắng sau:

• phản nghịch ứng: 

*

- Sự nhường electron của Cu được gọi là việc oxi hóa nguyên tử đồng:

 Cu0 → Cu2+ + 2e

- Sự thừa nhận electron của ion bạc bẽo được gọi là sự khử ion bạc:

 Ag+ + 1e → Ag0

• làm phản ứng: 

*

- Sự dường electron của fe được gọi là việc oxi hóa nguyên tử sắt:

 Fe0 → Fe2+ + 2e

- Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự việc khử ion đồng:

 Cu2+ + 2e → Cu0

• làm phản ứng: 

*

- Sự dường electron của natri được gọi là sự việc oxi hóa nguyên tử natri:

 Na0 → Na+ + e

- Sự dìm electron của ion hidro gọi là sự khử ion hiđro:

 2H+ + 2e → H2

* bài 7 trang 89 SGK Hóa 10: Dựa vào sự biến hóa số oxi hóa, tìm chất oxi hóa và chất khử một trong những phản ứng sau:

a) 2H2 + O2 → 2H2O.

b) 2KNO3 → 2KNO2 + O2.

c) NH4NO2 → N2 + 2H2O.

d) Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3.

* Lời giải:

Chất khử và chất oxi hóa trong số phản ứng sau là:

a) 

*

 Chất khử : H2, hóa học oxi hóa O2

b) 

*

 KNO3 vừa là hóa học oxi hóa, vừa là chất khử.

c) 

*

 NH4NO2 vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử

d) 

*

 chất khử: Al, chất oxi hóa: Fe2O3

* bài 8 trang 90 SGK Hóa 10: Dựa vào sự biến đổi số oxi hóa, hãy cho thấy thêm vai trò các chất tham gia trong các phản ứng thoái hóa – khử sau:

a) Cl2 + 2HBr → 2HCl + Br2.

b) Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O.

c) 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

d) 2FeCl2 +Cl2 → 2FeCl3.

Xem thêm: Navigation Là Gì - Phân Loại Và Lợi Ích Của Web Navigation

* Lời giải:

Vai trò những chất trong những phản ứng oxi hóa – khử sau là:

a)

*

Chất khử Br-1 (trong HBr), chất oxi hóa Cl2

b) 

*

Chất khử Cu, chất oxi hóa S+6 (trong H2SO4)

c) 

*

Chất khử S-2 (trong H2S), hóa học oxi hóa N+5 (trong HNO3)

d) 

*

Chất khử Fe+2 (trong FeCl2), chất oxi hóa Cl20

* bài 9 trang 90 SGK Hóa 10: Cân bằng các phương trình phản nghịch ứng thoái hóa – khử sau đây bằng phương thức thăng bởi electron và cho biết chất khử, chất oxi hóa nghỉ ngơi mỗi làm phản ứng:

a) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe

b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

c) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO3

d) KClO3 → KCl + O2

e) Cl2 +KOH → KCl + KClO3 + H2O

* Lời giải:

> lưu ý công việc để cân đối phản ứng thoái hóa khử:

Bước 1: khẳng định số oxi hóa của những chất trước và sau phản ứng, nhằm tìm chất khử và chất oxi hóa

Bước 2: Viết quy trình oxi hóa khử, cân bằng mỗi thừa trình

Bước 3: tìm kiếm hệ số phù hợp cho chất oxi hóa và chất khử, làm sao để cho tổng số electron hóa học nhận = tổng thể electron chất nhường

Bước 4: Đặt các hệ số của hóa học khử và hóa học oxi hóa vào sơ thiết bị phản ứng, từ kia tính ra hệ số của những chất có mặt trong phương trình hóa học. Khám nghiệm sự cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố ở hai vế.