*

*

Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

1. Ví dụ về chương trình

Cho chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal:

*

Hình 1. Minh họa chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal đơn giản​

Chương trình bao gồm thể gồm nhiều câu lệnh, mỗi câu lệnh gồm các cụm từ khác nhau được tạo từ các chữ cái.

Bạn đang xem: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

2. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?

Mỗi ngôn ngữ lập trình thường gồm 2 thành phần cơ bản: bảng chữ chiếc và những quy tắc viết lệnh

- Bảng chữ cái

+ Mọi ngôn ngữ lập trình đều bao gồm bảng chữ mẫu riêng

+ những câu lệnh chỉ được viết từ các chữ cái trong bảng chữ chiếc của ngôn ngữ lập trình

+ Bảng chữ mẫu của những ngôn ngữ lập trình thường gồm:

*

Bảng 1. Bảng chữ cái​

- các quy tắc

+ Mỗi câu lệnh trong chương trình đều bao gồm quy tắc quy định cách viết các từ cùng thứ tự của chúng.

+ Mỗi câu lệnh đều bao gồm một ý nghĩa nhất định xác định thao tác mà máy tính cần thực hiện cùng kết quả đạt được.

Xem thêm: " Ask Out Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Ask Out Trong Câu Tiếng Anh

+ Ví dụ:

*

Hình 2. Các quy tắc viết lệnh​

3. Từ khóa với tên

a. Từ khóa

- Từ khóa là những từ dành riêng riêng, không được sử dụng cho bất kì mục đích làm sao khác không tính mục đích sử dụng vày ngôn ngữ lập trình quy định

- Mỗi ngôn ngữ lập trình đều bao gồm một số từ khóa nhất định

Ví dụ:

*

Hình 3. Minh họa về những từ khóa​

b. Tên

- Tên dùng để nhận biết cùng phân biệt những đại lượng cùng đối tượng trong chương trình

- Tên vì người lập trình đặt theo những qui tắc của ngôn ngữ lập trình với chương trình dịch

Ví dụ:

*

Hình 4. Minh họa về các tên​

*Lưu ý:

- hai đại lượng khác biệt trong một chương trình phải mang tên khác nhau.

- Tên không được trùng với các từ khóa

*Quy tắc đặt thương hiệu trong ngôn ngữ lập trình Pascal:

- không bắt đầu bằng chữ số

= không chứa dấu cách

4. Cấu trúc chung của chương trình

Cấu trúc bình thường của mọi chương trình gồm nhị phần:

< >

Trong đó:

- Phần khai báo gồm thể bao gồm hoặc không

- Phần thân chương trình bắt buộc phải có

a. Phần khai báo

Phần khai báo gồm:

- Khai báo thương hiệu chương trình

- Khai báo những thư viện: chứa những lệnh viết sẵn bao gồm thể dùng trong chương trình

b. Phần thân chương trình

Gồm những câu lệnh mà máy tính cần thực hiệnVí dụ:

*

Hình 5. Minh họa các thành phần cơ bản vào một chương trình​

5. Ví dụ về ngôn ngữ lập trình

*

Hình 6. Screen làm việc vào Turbo Pascal​

a, Soạn thảo chương trình

Trong cửa sổ chương trình dùng bàn phím để soạn thảo chương trình

b. Dịch chương trình

- Nhấn tổ hợp phím alt + F9

- Chương trình dịch sẽ kiểm tra lỗi chủ yếu tả và cú pháp

*

Hình 7. Dịch chương trình​

c, Chạy chương trình

Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F9

*

Hình 8. Screen hiện kết quả của chương trình​