Trong văn bản và giao tiếp tiếng Anh, để biểu đạt được trôi chảy, mạch lạc hơn vậy thì ta đề nghị dùng tới những từ nối, những các từ thịnh hành để fan đọc, tín đồ nghe hiểu đúng đắn ý của bọn chúng ta. Những cụm từ như in addition, in order to, in view of, in essence, in which,… được áp dụng rất phổ biến trong văn bạn dạng cũng như giao tiếp. Hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng những nhiều từ in addition, in order to, in view of, in essence, in which trong tiếng Anh nhé!


1. In addition

 In addition to lớn + Noun/ Pronoun/V-ing:

Nghĩa của cụm này là “bên cạnh cái gì đó, ngoại trừ ra”, được dùng để làm giới thiệu thêm một điều gì đó ở bên cạnh cái đã nói trước

e.g. In addition khổng lồ her great beauty, she is also well-known for her talent.

Bạn đang xem: In view of là gì

=> sát bên sự xinh đẹp, thiếu phụ còn danh tiếng về tài năng.

*

In view of finance, you don’t have ability to lớn afford this school fee.

=> Xét về góc nhìn tài chính, các bạn không có chức năng chi trả tiền học phí của trường này.

Đừng nhầm lẫn in view of với with a view to nhé. Các with a view to tức là có mục đích để làm gì kia – with the aim of doing something

with a view khổng lồ doing something (v-ing)

e.g. These measures have been taken with a view to lớn increasing the company’s profits.

=> phần nhiều phương án này được thực hiện nhằm mục đích mục đích tăng lợi nhuận của công ty.

4. In essence

Khi mong muốn nhấn mạnh tương quan đến quánh điểm, tính chất, ý tưởng,… quan trọng đặc biệt nhất của một cái gì đó, ta sử dụng in essence. Cụm này hay được dịch dễ hiểu là về cơ bản, về thực chất và có thể dùng luôn cho bản chất của nhỏ người. In essence chỉ dẫn đầu câu và trước mệnh đề. Ví dụ:

e.g. In essence, both sides agree on the issue.

=> Về cơ bản, cả 2 bên đều đống ý về vấn đề.

e.g. He acts so cold và always keeps distance khổng lồ others but in essence he is really soft.

=> Cậu ấy hành động rất lạnh lùng và luôn luôn giữ khoảng cách với fan khác nhưng về bản chất cậu ấy thật sự mượt yếu.

Essence còn tồn tại một các khác rất lôi cuốn là be of the essence – điều đặc biệt quan trọng nhất.

e.g. Time is the most important thing = Time is of the essence

5. In which

In which là sự phối kết hợp giữa một giới trường đoản cú – in với một đại từ quan hệ – which. Cần sử dụng in which nhằm nối một danh từ với một mệnh đề chỉ nơi chốn hoặc thời gian. Ví dụ:

e.g. This is the computer where he stores his documents.

= This is the computer in which he stores his documents.

e.g. It was the time when short skirt was banned.

= It was the time in which short skirt was banned.

Cần phân biệt bí quyết dùng on which cùng in which. Cả on which với in which đều thay thế được mang lại when với where. Sự biệt lập là những từ chỉ vị trí và thời hạn đó đi cùng với giới từ bỏ gì. Ví dụ như in year, in the box, on the day, on the chair,…

e.g. I keep my files in this green box

= This is the green in which/ where I keep my files.

e.g. I can’t forge the year in which/ when I started my business.

e.g. That is the chair on which/where she is stitting on.

= That is the chair which she is sitting on.

Xem thêm: Bài 1: Tin Học Là Một Ngành Khoa Học Là Một Ngành Khoa Học, Tin Học 10 Bài 1: Tin Học Là Một Ngành Khoa Học

e.g. I can’t forget the day on which/when I met you.


ID); ?>" data-width="" data-layout="button_count" data-action="like" data-size="large" data-share="true">ID); ?>" data-size="large">