Lời giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 test yourself 4 hay, chi tiết giúp các bạn làm bài bác tập trong SBT tiếng Anh 6 Tập 2.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập tiếng anh lớp 6


Test yourself 4

1 (trang 49 SBT giờ Anh 6) Find the word that has different stress pattern in each line (1.0 pt)

(Chọn từ có trọng âm không giống trong từng dòng)

1. A. Planet

B. Machine

C. Houseboat

D. Solar

2. A. Schedule

B. Super

C. Effect

D. Tower

3. A. Symbol

B. Channel

C. Water

D. Repair

4. A. Wireless

B. Exchange

C. Pollute

D. Reduce

5. A. Broken

B. Robot

C. Station

D. Career

Đáp án

1-B

2-C

3-D

4-A

5-D

Giải thích

1. Các đáp án A, C, D trọng âm số 1, đáp án B trọng âm số 2

2. Những đáp án A, B, D trọng âm số 1, lời giải C trọng âm số 2

3. Các đáp án A, B, C trọng âm số 1, câu trả lời D trọng âm số 2

4. Các đáp án B, C, D trọng âm số 2, đáp án A trọng âm số 1

5. Những đáp án A, B, C trọng âm số 1, giải đáp D trọng âm số 2

2 (trang 49 SBT giờ đồng hồ Anh 6) Name these activities (The first letter is given khổng lồ help you) (1.0 pt)

(Đặt thương hiệu các hoạt động này. Kí tự thứ nhất đã cho để giúp em)

Đáp án

1. Recyling( tái chế)

2, water plants/ trees( tưới cây)

3. Talking with robots ( thì thầm với fan máy)

4- doingthe gardening (làm vườn)

5.cycling ( đi xe đạp)

3 (trang 49 SBT giờ đồng hồ Anh 6) Choose the correct option A, B, C, or D to complete the sentences (2.0 pts)

(Chọn câu trả lời đúng để xong xuôi các câu)

1. __________ is the longest river in Viet Nam, Mekong River or Dong Nai River?

A. Where

B. Which

C. How

D. Who

2. If we cut down more forests, there __________more floods.

A. Are

B. Were

C. Have been

D. Will be

3. Here is their son’s telephone number; I don’t have ________.

A. Their

B. Theirs

C. They

D. Them

4. A robot can do_________ different things from looking after a baby to building a house. A. Much

B. Many

C. Few

D. Little

5. Lake Baikal is the ________ freshwater lake in the world.

A. Large

B. Larger

C. Largest

D. More large

6. The opposite of “dangerous” is _______.

A. Polluted

B. Good

C. Safe

D. Dirty

7. Vị you think the robot is only _________ intelligent machine?

A. An

B. A

C. The

D. No article

8. The three Rs ________ for Reduce, Reuse và Recycle.

A. Stand

B. Sit

C. Make

D. Explain

9. I like this gym. _________ equipment here is new and cool.

A. An

B. A

C. The

D. No article

10. In the future, robots ______ behave lượt thích humans.

A. Should

B. Must

C. Need

D. Might

Đáp án

1. B

2. D

3. B

4. B

5. C

6. C

7. A

8. A

9. C

10. D

Hướng dẫn dịch

1.Con sông nào nhiều năm nhất Việt Nam, sông Cửu Long xuất xắc sông Đồng Nai?)

2. Nếu bọn họ chặt phá các rừng hơn, thì sẽ có rất nhiều lũ lụt hơn.

3. Đây là số smartphone của đàn ông họ; tôi không có của họ.

4. Một người máy rất có thể làm nhiều việc khác biệt từ trông em bé bỏng đến xây nhà.

5. Hồ Baikal là đầm nước ngọt lớn số 1 thế giới.

6. Ngược lại cùng với “nguy hiểm” là an toàn.)

7.Bạn tất cả nghĩ rằng robot chỉ nên một cỗ máy thông minh?

8. Ba chữ R là viết tắt của Reduce, Reuse với Recycle.

9. Tôi thích phòng luyện tập thể dục này. Trang thiết bị ở chỗ này còn mới và đuối mẻ.

10. Trong tương lai, robot hoàn toàn có thể sẽ chuyển động giống như nhỏ người.

4 (trang 50 SBT giờ đồng hồ Anh 6) Put a suitable word in each blank to complete the letter (2.0 pts)

(Đặt từ phù hợp vào mỗi địa điểm trống để dứt bức thư)

Hello Kitty,

I am now at the robot show. I am surprised lớn (1)_____ so many kinds of robots. They (2)______ of different sizes! The (3)______ one is only trăng tròn centimetres long, but the biggest is 10 metres tall! I am interested (4)______ Robot Kiku. It can talk (5)_______ me in English. My mum likes the robot that can cook and (6)______ the dishes. My sister loves Homy as it can (7)______ all the housework. Now I want a robot that can answer all my (8)______. Và I hope in the future more people (9)______ have robots at home, & we won’t (10)_____ lớn school because a robot will teach us everything.

Your friend,

Nghia Phan

Đáp án

1. See

2. Are

3. Smallest

4. In

5. To/ with

6. Wash

7. Do

8. Questions

9. Will

10. Go

Hướng dẫn dịch

Chào Kitty,

Bây giờ tôi vẫn ở triển lãm robot. Tôi ngạc nhiên khi thấy không hề ít loại robot. Bọn chúng có size khác nhau! Cái nhỏ dại nhất chỉ dài trăng tròn cm, tuy nhiên cái lớn nhất cao hơn 10 mét! Tôi suy nghĩ Robot Kiku. Nó nói cách khác chuyện cùng với tôi bằng tiếng Anh. Bà mẹ tôi thích bé robot rất có thể nấu nạp năng lượng và rửa bát. Em gái tôi yêu thương Homy bởi vì nó có thể làm toàn bộ các quá trình nhà. Hiện thời tôi muốn một robot rất có thể trả lời toàn bộ các thắc mắc của tôi. Cùng tôi hi vọng trong sau này sẽ có không ít người có rô bốt trong nhà hơn và shop chúng tôi sẽ chưa đến trường vị rô bốt vẫn dạy chúng tôi mọi thứ.

Bạn của bạn,

Nghĩa Phan

5 (trang 51 SBT giờ Anh 6) Read the passage and choose the correct answer to each question (1.0 pt)

(Đọc bài xích đọc và chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi)

When you’re using electricity, think about where it comes from and how you can use less to save the environment. Here are some simple ways to save energy:

• On or Off ?

Leaving televisions and computers on standby with the little red light showing still uses up electricity, even though they might look lượt thích they’re turned off. To lớn stop this you can turn them off.

• Lights out!

Turning lights off when you’re not in the room can save a lot of energy.

• Shopping

Many products are now helping you to reduce your energy use & your parents’ energy bills! check new products for their efficiency grade & rating. Keep an eye out for the “Energy Efficiency Recommended” logo.

• In the Refrigerator

The fridge is an important part of the kitchen. It keeps food fresh, cool and healthy! But it takes a lot of energy lớn keep cool, so help it by not leaving the fridge door xuất hiện or putting hot things inside.

1. This passage tells you _________.

A. How to keep the environment clean

B. Some ways lớn save energy

C. Some kinds of electrical appliances

2. When you leave televisions and computers on standby, _________.

A. They still use electricity

B. They are turned off

C. You can save energy

3. When you go out of the room, you should _______.

A. Close the door

B. Turn on the lights

C. Switch off the lights

4. Why should you choose products with the “Energy Efficiency Recommended” logo?

A. Because they use more electricity.

B. Because they are new products.

C. Because they are more economical.

5. Putting hot things in the fridge ________.

A. Can save a lot of energy

B. Is not a good thing khổng lồ do

C. Is a quick way khổng lồ keep cool

Đáp án

1. B

2. A

3. C

4. C

5. B

Hướng dẫn dịch bài đọc

Khi ai đang sử dụng điện, hãy suy nghĩ xem nguồn tích điện đó đến từ đâu cùng làm ráng nào chúng ta cũng có thể sử dụng ít điện hơn để tiết kiệm môi trường. Dưới đấy là một số cách dễ dàng và đơn giản để tiết kiệm ngân sách năng lượng:

• bật hay tắt?

Để tv và máy tính xách tay ở chính sách chờ với một ít đèn đỏ hiển thị vẫn áp dụng hết điện, tuy vậy chúng dường như đã tắt. Để dừng điều này, bạn cũng có thể tắt chúng.

• Tắt đèn!

Tắt đèn khi bạn không làm việc trong phòng hoàn toàn có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng.

• cài đặt sắm

Nhiều thành phầm hiện đang giúp bạn giảm mức sử dụng năng lượng của mình và của cha mẹ bạn! chất vấn các sản phẩm mới để biết cấp kết quả và xếp hạng của chúng. Hãy xem xét đến hình tượng “Khuyến nghị sử dụng tích điện hiệu quả”.

• phía bên trong tủ lạnh

Tủ rét là một trong những phần quan trọng ở trong nhà bếp. Nó giữ cho thực phẩm tươi, non và giỏi cho mức độ khỏe! nhưng cần không hề ít năng lượng để giữ mát, vì vậy hãy góp nó bằng cách không để cửa tủ giá buốt mở hoặc mang đến đồ lạnh vào bên trong.

6 (trang 52 SBTTiếng Anh 6). Put the verbs into correct tense to lớn finish the sentences (1.0 pt)

(Chia cồn từ đúng thì để kết thúc các câu)

1. – _______ you ever (see)________ a real robot at work? – No, never.

2. Trung is learning to play the guitar. He (buy)________ a guitar last month.

3. If it (be)_______ nice tomorrow, we (plant)_____ some young trees in our garden.

4. Vì chưng you think there (be)_______ a đô thị underwater?

Lời giải chi tiết:

1. Vày you ever see

2. Bought

3. Is – will plant

4. Will be

Hướng dẫn dịch

1. Bạn có bao giờ nhìn thấy một người máy thực sự tại nơi thao tác làm việc chưa? - không bao giờ.

2. Trung đang học đùa guitar. Anh ấy đã cài đặt một cây đàn guitar vào thời điểm tháng trước.

3. Nếu trời đẹp, bọn họ sẽ trồng vài cây non trong vườn.

4. Chúng ta có suy nghĩ rằng sẽ sở hữu một thành phố dưới nước?

7 (trang 52 SBT tiếng Anh 6) Put the following in the correct order khổng lồ make a conversation. The first one is given.(1.0 pt)

(Đặt phần đa điều tiếp sau đây theo đúng lắp thêm tự để chế tác một cuộc trò chuyện. Cái trước tiên đã được chuyển ra)

A. What’s the matter with you? You don’t look very happy.

B. Thank you, Sue

C. I’ll write about kitchen robots that can cook meals and lay the table.

D. Oh, I have to write a paper about the most important recent invention. It’s for my science class.

E. Yeah, but it’s due tomorrow.

F. That’s not too hard. There are lots of good inventions.

G. Well, what are you going to write about?

H. OK. Well, I’m sure you’ll have interesting ideas. Good luck.

I. Hmm, the robot, I guess.

J. Hmm ... Isn’t everybody going khổng lồ write about that too?

Đáp án

A – D – F – E – G – I – J – C – H – B

Hướng dẫn dịch

A. Có chuyện gì với bạn vậy? chúng ta trông không được vui đến lắm.

D. Ồ, tôi cần viết một bài báo về phát minh quan trọng đặc biệt nhất sát đây. Nó dành riêng cho lớp học khoa học của tôi.

F. Điều đó không thật khó. Có nhiều phát minh hay.

E. Vâng, tuy vậy nó sẽ tới hạn vào ngày mai.

G. Chà, chúng ta định viết về mẫu gì?

I. Hmm, tôi đoán là tín đồ máy.

J. Hmm ... Chưa phải mọi người cũng sẽ viết về điều này sao?

C. Tôi sẽ viết về rô bốt bên bếp rất có thể nấu bữa tiệc và bày vẽ bàn ăn.

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Điện Tử Vật Lý 11 Nâng Cao, Sách Giáo Khoa Vật Lý Lớp 11

H. Được đó, tôi cứng cáp rằng bạn sẽ có những ý tưởng phát minh thú vị. Chúc may mắn.

B. Cảm ơn bạn, Sue

8 (trang 52 SBT giờ Anh 6) Complete the second sentence in each pair so that it means the same as the sentence before it (1.0 pt)

(Hoàn thành câu đồ vật hai trong mỗi cặp thế nào cho nó có nghĩa giống với câu trước nó)