Giải bài xích tập trang 44 bài bác 6 không đúng số của phép đo những đại lượng đồ dùng lý SGK đồ lí 10. Câu 1: cần sử dụng một đồng hồ đeo tay đo thời hạn có độ chia bé dại nhất 0.001 s nhằm đo n lần thời gian rơi thoải mái của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) tới điểm B...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lí 10


Bài 1 trang 44 sgk vật dụng lí 10

Dùng một đồng hồ thời trang đo thời gian có độ chia bé dại nhất 0.001 s nhằm đo n lần thời gian rơi tự do của một vật ban đầu từ điểm A (vA = 0) tới điểm B, kết quả cho vào Bảng 7.1.

1. Hãy tính thời hạn rơi trung bình, không nên số ngẫu nhiên, sai số cơ chế và không nên số phép đo thời gian: Phép đo này trực tiếp hay gián tiếp? trường hợp chỉ đo 3 lần (n = 3) thì công dụng đo bằng bao nhiêu?

Bảng 7.1

n

t

∆ti

∆t’

1

0,398

 

 

2

0,399

 

 

3

0,408

 

 

4

0,410

 

 

5

0,406

 

 

6

0,405

 

 

7

0,402

 

 

Trung bình

 

 

 

Trả lời:

n

t

∆ti

∆t’

1

0,398

0,006

 

2

0,399

0,005

 

3

0,408

0,004

 

4

0,410

0,006

 

5

0,406

0,002

 

6

0,405

0,001

 

7

0,402

0,002

 

Trung bình

0,404

0,004

0,001

Thời gian rơi trung bình ( art) = 0,404s

Sai số ngẫu nhiên: ∆t = 0,004 s

Sai số dụng cụ: ∆t’ = 0,004 + 0,001 = 0,005 s

Kết quả: t = ( art) + ∆t = 0,404 ± 0,005 s

Đây là phép đo trực tiếp.

Nếu chỉ đo bố lần: (n = 1, 2, 3) thì tác dụng đo nên lấy không đúng số rất đại.

t = ( art) ± ∆t

Với ( art) = ( frac0,398+0,399+0,4083) ≈ 0,402

 ∆t = 0,006s

=> t = 0,402 ± 0,006s.

Bài 2 trang 44 sgk đồ dùng lí 10

2. Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách s giữa hai điểm A,B đông đảo cho một giá trị đồng nhất bằng 798mm. Tính không nên số phép đo này và viết tác dụng đo.

Trả lời:

Sai số của phép đo khoảng cách giữa nhì điểm AB được đánh giá bởi không nên số dụng cụ, lấy ∆S = 1mm

Kết quả đo được viết: S = 798 ± 1mm

Bài 3 trang 44 sgk đồ vật lí 10

3. Cho bí quyết tính gia tốc tại B:

v = ( frac2st) và vận tốc rơi từ bỏ do: g = ( frac2st^2).

Dựa vào các hiệu quả đo sinh sống trên và những quy tắc tính không nên số đại lượng đo con gián tiếp, hãy tính v, g, ∆v, ∆g, δv, δg cùng viết các hiệu quả cuối cùng.

Xem thêm: Trào Lưu Des Rate Là Gì, Trào, Des, Rate Là Gì Trên Facebook

Trả lời:

Áp dụng phương pháp tính không đúng số tỉ đối

δv = ( fracDelta varv) = ( fracDelta SarS) + ( fracDelta tart) = ( frac1798) + ( frac0,0050,404) = 0,014

δg = ( fracDelta gg) = ( fracDelta SS) + ( frac2Delta tart) = ( frac1798) +2. ( frac0,0050,404) = 0,026

( arv) = ( frac2arSart) = 2.( frac0,7980,404) = 3,95 m/s

∆v = ( arv).δv = 3,95 . 0,014 = 0,06 m/s

v = ( arv) ± ∆v = 3,95 ± 0,06 m/s

mà ( arg) = ( frac2arSart^2) = ( frac2.0,798(0,404)^2) = 9,78 m/s2.