Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại đây (91.81 KB, 9 trang )
Bạn đang xem: Giải bài tập tin học 11

24 BÀI TẬP MẪU TIN HỌC 11- (CHƯƠNG 1, 2, 3)Bài tập 1: Viết chương trình nhập vào một vài nguyên và chất vấn xem số vừa nhập là số chẵn xuất xắc số lẻ.Program Kiemtratinhchanle;Uses crt;Var x:integer;BeginWrite('Nhap vao mot so nguyen : '); Readln(x);If (x gian lận 2=0) Then Writeln('So vua nhap vao la so chan')ElseWriteln('So vua nhap vao la so le');Readln;
End.Bài tập 2: Viết chương trình giải phương trình số 1 ax+b=0Program Giaiptb1;Uses Crt;Var a,b,x : real;BeginWrite('a = '); Readln(a);Write('b = '); Readln(b);If (a = 0) Then ví như a bằng 0 If (b = 0) Then Trường thích hợp a = 0 và b = 0 Writeln('Phuong trinh co vo so nghiem') 0 }≠Else Trường vừa lòng a=0 cùng b
Writeln('Phuong trinh vo nghiem') 0 ≠Else { Trường thích hợp a Beginx:= -b/a;Writeln('Phuong trinh teo nghiem la :',x:6:2);End;Readln;End.1Bài tập 3: Viết chương trình tính tổng S = 1+2+ +N.Cách 1: cần sử dụng vòng lặp FOR.Program TinhTong;
Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0;For i:=1 to N bởi S:=S+i;Writeln('Ket qua la :',S);Readln; End.Cách 2: sử dụng vòng lặp WHILE.Program TinhTong;
Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0; i:=1;While iBeginS:=S+i;i:=i+1;End;Writeln('Ket qua la :',S);
Readln; End.Bài tập 4: Viết lịch trình nhập vào N số nguyên tự bàn phím. Hãy tính với in ra screen tổng của các số vừa được nhập vào.Ý tưởng: Dùng phương pháp cộng dồn. Mang đến vòng lặp FOR chạy từ là 1 tới N, ứng cùng với lần lặp thứ i, ta nhập vào số nguyên X và đồng thời cộng dồn X vào vươn lên là S.2Program Tong;Uses crt;Var N,S,i,X : Integer;Begin
Clrscr; S:=0;For i:=1 to lớn n DoBeginWrite('Nhap so nguyen X= '); Readln(X);S:=S+X;End;Writeln(‘Tong cac so duoc nhap vao la: ‘,S); Readln;End.Bài tập 5: Viết lịch trình tính số Pi cùng với độ chính xác Epsilon, biết: Pi/4 = 1-1/3+1/5-1/7+ Ý tưởng: Ta thấy rằng, mẫu số là các số lẻ tất cả qui luật: 2*i+1 với i=1, ,n.
Do kia ta sử dụng i làm đổi mới chạy. Vì chưng tính số Pi cùng với độ chính xác Epsilon nên lừng khừng trước được rõ ràng số lần lặp, cho nên vì thế ta ≤phải sử dụng vòng lặp WHILE. Tức là phải lặp tính đến khi t=4/(2*i+1) Epsilon thì dừng.Program Tinh_tong_Pi;Uses Crt;Const Epsilon=1E-4;Var Pi,t:real;i,s:Integer;BeginPi:=4; i:=1; s:=-1;t:=4/(2*i+1);While t>Epsilon Do
BeginPi:=Pi+s*t;s:=-s; i:=i+1;t:=4/(2*i+1);End;Writeln('So Pi = ',Pi:0:4);3Readln;End.Bài tập 6: Viết chương trình nhập vào số nguyên N. In ra màn hình hiển thị tất cả những ước số của N.Ý tưởng: Cho trở nên i chạy từ là 1 tới N. Ví như N mod i=0 thì viết i ra màn hình.
Uses Crt;Var N,i : Integer;BeginClrscr; Write('Nhap so nguyen N= '); Readln(N);For i:=1 khổng lồ N DoIf N mod i=0 Then Write(i:5); Readln;End.Bài tập 7: Viết công tác tìm USCLN và BSCNN của 2 số a, b được nhập vào tự bàn phím.Ý tưởng:
- tìm kiếm USCLN: lấy số bự trừ số bé dại cho đến lúc a=b thì dừng. Thời điểm đó: USCLN=a.- BSCNN(a,b) = a*b DIV USCLN(a,b).Program Tim_USCLN_BSCNN;Uses crt;Var a,b, m,n:integer;BeginWrite('Nhap a : '); Readln(a);Write('Nhap b : '); Readln(b);m:=a; n:=b;While (mn) DoBegin
If (m>n) Then m:=m-n Else n:=n-m;End;Writeln('USCLN= ',m);4Writeln('BSCNN= ',a*b DIV n);Readln; End.Bài tập 8: Viết lịch trình tìm các số có 3 chữ số sao cho: = a3 + b3 + c3.Ý tưởng:Dùng phương pháp vét cạn. Ta biết rằng: a tất cả 9. Ta→9 (vì a là số mặt hàng trăm), b,c có thể có cực hiếm từ 0→thể có mức giá trị từ một sẽ cần sử dụng 3 vòng lặp FOR
lồng nhau để thông qua qua toàn bộ các trường đúng theo của a,b,c.Ứng với mỗi cỗ abc, ta đang kiểm tra: ví như 100.a + 10.b + c = a3 + b3 + c3 thì in ra bộ abc đó. Program Timgiatri_abc;Uses crt;Var a,b,c : Word;BeginFor a:=1 to 9 DoFor b:=0 khổng lồ 9 DoFor c:=0 to 9 DoIf (100*a + 10*b + c)=(a*a*a + b*b*b + c*c*c) Then Writeln(a,b,c); Readln;
End.Bài tập 9: Viết công tác nhập vào số tự nhiên N rồi thông tin lên màn hình số đó có phải là số nguyên tố giỏi không.Ý tưởng: N là số nguyên tố giả dụ N không tồn tại ước số N div 2. Từ có mang này ta đưa ra giải thuật:→nào tự 2 - Đếm số cầu số N div 2 giữ vào trở nên d.→của N trường đoản cú 2 - giả dụ d=0 thì N là số nguyên tố.Uses crt;Var N,i,d : Word;BeginIf NElse
5Begind:=0;For i:=2 khổng lồ N div 2 DoIf (N mod i=0) Then d:=d+1;If d=0 Then Writeln(N,’ la so nguyen to’)Else Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’);End; Readln;End.Bài tập 10: Viết lịch trình nhập tính diện tích s tam giác, nhập độ nhiều năm cạnha,b,c từ bàn phím. Bí quyết tính diện tích là , p là nửa chu vi
Program Tam_Giac;Vara,b,c: Integer;p,s: Real;BeginWriteln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC');Write('Cho biet canh thu nhat = '); Readln(a);Write('Cho biet canh thu nhị = '); Readln(b);Write('Cho biet canh thu cha = '); Readln(c);p := 0.5 * (a + b + c);s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:6:2,' met vuong');
ReadlnEnd.BÀI TẬP Thực hànhBài tập 1: Viết lịch trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, a≠0.Gợi ý:- Tính Delta=b*b-4*a*c.- Biện luận:6DeltaDelta=0: Phương trình tất cả nghiệm kép: x = -b/(2*a).Delta>0: Phương trình có 2 nghiệm phân biệt:
SQRT(Delta))/(2*a).±x1,2 = (-bBài tập 2: Viết chương trình nhập vào trường đoản cú bàn phím: giờ, phút, giây. Cọng thêm một số trong những giây cũng rất được nhập từ bàn phím. Hãy in ra hiệu quả sau khi cọng xong.Gợi ý:- gọi số giây được cộng thêm là: ss. Gán giây:=giây+ss.60 thì: phút:=phút + giây DIV 60 và≥- ví như giây giây:=giây mod 60.60 thì: giờ:=giờ + phút DIV 60 và phút:=phút≥- nếu như phút thủ thuật 60.Bài tập 3: Viết công tác tìm Max, Min của 4 số: a, b, c, d.Bài tập 4: Viết chương trình in ra màn hình hiển thị các cực hiếm của bảng 255.→mã ASCII từ 0Gợi ý:
255. In ra screen i và→Cho đổi thay i chạy trường đoản cú 0 CHR(i).Bài tập 5: Viết lịch trình in ra màn hình các số nguyên từ 1 đến 100 thế nào cho cứ 10 số thì xuống dòng.Gợi ý:→Cho biến chuyển i chạy từ một 100. In ra screen i cùng kiểm tra: ví như i thủ thuật 10=0 thì WRITELN.Bài tập 6: Viết công tác in ra màn hình bảng cữu chương.Gợi ý:Dùng 2 vòng lặp FOR lồng nhau: i là số bảng cữu chương (2 9), j là số lắp thêm tự vào từng bảng cữu chương (1 10).For i:=2 lớn 9 DoFor j:=1 khổng lồ 10 vì chưng Writeln(i,’x’,j,’=’,i*j);
Bài tập 7: Viết công tác tính các tổng sau:7S0 = n! = 1*2* *n n giai thừaS1 = 1 + 50% + + 1/nS2 = 1 + 1/2! + + 1/n!S3 = 1 + x + x2/2! + x3/3! + + xn/n!S4 = 1 - x + x2/2! - x3/3! + + (-1)nxn/n!S5 = 1 + sin(x) + sin2(x) + + sinn(x).Bài tập 8: Viết chương trình để tìm lời giải cho việc sau:“Trong giỏ vừa thỏ vừa gà,Một trăm loại cẳng bốn bố cái đầu.Hỏi bao gồm mấy con gà mấy thỏ?”
Bài tập 9: Viết chương trình để tìm lời giải cho câu hỏi sau: Trăm trâu trăm bó cỏBó lại đến trònTrâu đứng ăn nămTrâu nằm ăn baNăm con trâu giàMỗi con nạp năng lượng một.Hỏi tất cả bao nhiêu trâu đứng, trâu nằm, trâu già?Bài tập 10: Viết công tác nhập vào một số trong những nguyên dương. Hãy thông tin lên màn hình số đó tất cả bao nhiêu chữ số cùng tổng các chữ số của số đó.Gợi ý:Dùng vòng lặp WHILE. Trong lúc N>0 thì: lôi ra chữ số cuối cùng của N để
tính bởi phép toán hack 10, tiếp nối bỏ ngắn hơn chữ số sau cùng của N bằng phép toán DIV 10.Bài tập 11: Viết lịch trình in ra screen tất cả những số yếu tắc từ 2 đến N. Cùng với N được nhập tự bàn phím.Bài tập 12: Viết công tác phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Ví dụ:N=100 đang in ra màn hình:100 | 2850 | 225 | 55 | 51 |
Bài tập 13: Số hoàn thành xong là số tự nhiên và thoải mái có tổng những ước của nó (không kể chính nó) bằng chính nó. Viết chương trình khám nghiệm xem một số trong những được nhập vào từ bàn phím có phải là số hoàn thành hay không? Ví dụ: 6, 28 là những số trả thiện.Gợi ý:- Tính N div 2 lưu lại vào phát triển thành S.→tổng các ước số của N: từ là 1 - giả dụ S=N thì N là số trả thiện.Bài tập 14: Viết chương trình in ra các số nguyên từ 1 đến N2 theo như hình xoắn ốc với N được nhập vào trường đoản cú bàn phím. Ví dụ, cùng với N=5 ta có:1 2 3 4 516 17 18 19 6

*
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH mang đến HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 trung học phổ thông 15 2 12
*
Rèn luyện kĩ năng thực hành cho học viên thông qua câu hỏi dạy học các bài thực hành tin học tập 11 15 2 12
*
Rèn luyện khả năng thực hành cho học sinh thông qua câu hỏi dạy học các bài thực hành thực tế Tin học tập 11 trung học phổ thông 66 1 11
*
các bài tập olympic tin học tập pot 5 697 4
*
Tin học đại cương part 2 - cách thức giải các bài toán trong tin học potx trăng tròn 1 4
*
những bài tập chủng loại TIN học tập 11 cơ phiên bản 9 11 186
*
bài bác tập béo Tin học tập đại cưng cửng pptx 12 2 4
*
skkn giải nhanh những bài tập trắc nghiệm hóa cơ học bằng cách thức đặt bí quyết chung 21 1 0
*
bài tập mang đến Tin học đại lý docx 1 425 0


Xem thêm: Liên Từ In Terms Of Có Nghĩa Là Gì, In Term Of Nghĩa Là Gì

*
Tìm những sai lầm, chứng tỏ thiếu với lỗi chủ yếu tả sinh hoạt chương 2 sách giáo khoa với sách bài bác tập hình học tập 11 cơ bạn dạng 36 894 0