b) Tạo những bảng tài liệu trong cơ sở dữ liệu hoc_tap với kết cấu được thể hiện trong bảng sau, đặt khóachính cho từng bảng, biểu thị tính chất cho những trường:

-BANG_DIEM:

+ thương hiệu trường:

IDMa_hoc_sinhMa_mon_hocNgay_kiem_traDiem_so

+ Khóa chính:

+ hình trạng dữ liệu:

AutoNumberTextTextDate/TimeNumber

-HOC_SINH:

+ tên trường:

Ma_hoc_sinhHo_demTen

+ Khóa chính:

+ thứ hạng dữ liệu:

TextTextText

-MON_HOC:

+ thương hiệu trường:

Ma_mon_hocTen_mon_hocTen

+ Khóa chính:

+ hình trạng dữ liệu:

TextText

Gợi ý làm cho bài:

a) Để tạo thành một CSDL mới với tên là hoc_tap, tiến hành theo quá trình sau đây:

- cách 1:Chọn lệnhFileNew;

- cách 2:ChọnBlank Database, xuất hiện thêm hộp thoạiFile New Database( ightarrow)Gõ tên hoc_tap;

- bước 3:Chọn vị trí lưu tệp. Nháp vào nútCreateđể chứng thực tạo tệp.

Bạn đang xem: Giải bài tập thực hành 9 tin học 12

b)Tạo những bảng dữ liệu trong csdl hoc_tap với kết cấu được thể hiện như bảng 1 sinh hoạt trên, các em tiến hành theo những bước:

- bước 1.Chọn đối tượngTable( ightarrow)nháy đúpCreate Table in thiết kế view;

- cách 2.Nhập những thông số:

+ thương hiệu trường vào cộtField Name;

+ lựa chọn kiểu dữ liệu trong cộtData Type;

- ​Bước 3.Chỉ định khóa chủ yếu (Primary key)

+ chọn trường làm cho khóa chính;

+ Nháy nút hoặc chọn lệnhEditchọnPrimary keytrong bảng chọnEdit;

*

*

Hình 1. Công dụng thực hành bài xích 1

Bài 2

Thiết lập những mối liên kết:

- giữa bảng bang_diemvà bảng hoc_sinh.

- giữa bảng bang_diem và bảng mon_hoc.

Gợi ý có tác dụng bài:

Thực hiện tại theo quá trình sau đây:

- bước 1.Xác định trường để tùy chỉnh thiết lập liên kết

+ bang_diem: ID, ma_hoc_sinh, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so.

+ hoc_sinh:ma_hoc_sinh, ho_dem, ten.

+ mon_hoc:ma_mon_hoc, ten_mon_hoc.

- bước 2.Mở database hoc_tap. Nháy nút

*
hoặc chọnDatabaseTools->Relationshipsđể open sổRelationships;

- bước 3.Nháy nút

*
hoặcnháy nút bắt buộc chuộtvào vùng trống của sổRelationshipschọnShowTable...trong bảng chọn tắt. Lúc đó lộ diện hộp thoạiShow Table;

+ Trong vỏ hộp thoạiShow Tablechọn những bảng (bang_diem, hoc_sinh, mon_hoc) bằng phương pháp chọn tên bảng rồi nháyAdd.

+ cuối cùng nháyCloseđể đóng cửa sổShow Table.

- cách 4.Thiết lập mối link giữabảngbang_diemvà bảnghoc_sinh:

+ những bảng vừa chọn lộ diện trên cửa ngõ sổRelationships;

+ bấm chuột vào ngôi trường ma_hoc_sinh nghỉ ngơi bang_diem, giữ và kéo loài chuột sang ngôi trường ma_hoc_sinh ởhoc_sinh;

+ click chuột vào Create để chế tạo ra liên kết; (hình 2)

+ thông báo kết quả. (hình 3)

*

Hình 2. Chế tạo ra mối liên kếtgiữa bảng bang_diem với hoc_sinh

*

Hình 3. Kết quả tùy chỉnh cấu hình mối link giữa bảng bang_diem với hoc_sinh

- cách 5.Thiết lập mối link giữabảngbang_diemvà bảngmon_hoc:

+ những bảng vừa chọn lộ diện trên cửa sổRelationships;

+ nhấn vào vào trườngma_mon_hocbang_diem, giữ với kéo loài chuột sang trườngma_mon_hocmon_hoc;

+ bấm chuột vàoCreateđể tạo ra liên kết; (hình 4)

+ thông báo kết quả. (hình 5)

*

Hình 4.Tạo côn trùng liên kếtgiữa bảng bang_diem và mon_hoc

*

Hình 5.Kết quả cấu hình thiết lập mối links giữa bảng bang_diem, bảng hoc_sinh cùng bảng mon_hoc

Bài 3

- tạo nên biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng bang_diem.

- Nhập dữ liệu cho tất cả ba bảng (dùng cả nhì cách: trực tiếp trong trang tài liệu và cần sử dụng biểu mẫu vừa tạo).

Gợi ý làm bài:

Các thao tác thực hiện:

- cách 1. Khởi hễ Acess, lựa chọn File ( ightarrow)Open...( ightarrow)Chọn tên file hoc_tap;

- cách 2.Chọn đối tượng người sử dụng Form( ightarrow)Bấm đúp chuột Create form by Wizard;

- cách 3.Chọn bang_diem ngơi nghỉ mục Table;

- cách 4.Bấm lưu ban vào tên những trường ID, ma_hoc_sinh, ma_mon_hoc, ngay_kiem_tra, diem_so( ightarrow)Chọn Next;

- bước 5.Chọn Columnar, chọn Next;

- bước 6.Chọn Standard, chọn Next;

- bước 7.Gõ tên file bang_diem, lựa chọn Open the form to view or enter information, lựa chọn Finish( ightarrow)Thông báo tác dụng thực hiện tại được.

Bài 4

Thiết kế một trong những mẫu hỏi để thỏa mãn nhu cầu các yêu ước sau:

a) Hiển thị họ tên của một học viên (ví dụ "Trần Lan Anh") cùng với điểm vừa phải của học sinhđó.

c) Danh sách học sinh gồm họ với tên, điểm môn Toán và bố trí theo ngày kiểm tra.

Gợi ý làm bài:

a) Đểhiển thị bọn họ tên của học sinh Trần Lan Anh cùng rất điểm vừa đủ của em này, ta triển khai theo quá trình dưới đây:

- cách 1. chọn Queries trong cửa sổ cơ sở dữ liệu hoc_tap;

- cách 2. Bấm đúp chuột vào Creat query in design view;

- cách 3. chọn bảng hoc_sinh, chọn add, chọn bảng bang_diem, lựa chọn add, lựa chọn Close. (hình 6)

*

Hình 6.

- cách 4. Bấm đúp con chuột vào các trường: ho_dem, ten ở bảng hoc_sinh;

- bước 5. Bấm đúp con chuột vào trường diem_so ngơi nghỉ bảng bang_diem. (hình 7)

*

Hình 7.

- cách 6. Trên chiếc Criteria, cột ho_dem( ightarrow)nhập "Trần Lan"; cột ten( ightarrow)nhập "Lan";

- cách 7. Bấm phím yêu cầu chuột trên cột diem_so, chọn Totals;

- cách 8. Trên loại Totals, cột diem_so, chọn avg;(hình 8)

*

Hình 8.

- cách 9. Nháy nút

*
hoặc chọn lệnhQuery( ightarrow)Runđể triển khai mẫu hỏi. Tác dụng được kết xuất trên trang dữ liệu của mẫu hỏi (hình 9).

*

Hình 9.

- cách 10.Chọn File ( ightarrow)Save... ;Gõ tên đến mẫu hỏi: Cau_a, chọn OK;

b) Để có tác dụng được bài này, trước hết những em bắt buộc xác định:

- Tạo links giữa 2 bảng bang_diem và bảng hoc_sinh;

- các trường gửi vào báo cáo: ho_diem, ten, diem_so;

c) giống như câu b).

Xem thêm: Những Điều Thú Vị Trong Tin Học: Thế Giới Hình Học Trong Logo

Bài 5

Tạo báo cáo danh sách học sinh gồm: họ tên, môn học, điểm.

Gợi ý làm bài:

Mở báo cáo ở chính sách thiết kế và thực hiên các thao tác:

- Trong hành lang cửa số cơ sở dữ liệu hoc_tap, lựa chọn report, bấm đúp chuột vào Create report by using wizarrd;