Giải bài bác tập trang 13, 14 bài xích 2: phân tử nhân nguyên tử - Nguyên tố chất hóa học - Đồng vị Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: thành phần hoá học là mọi nguyên tử có cùng...

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 10 trong sgk


Bài 1 trang 13 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố hoá học là rất nhiều nguyên tử bao gồm cùng

A. Số khối. C. Sô" proton.

B. Số nơtron. D. Số nơtron cùng số proton.

Chọn C.

Bài 2 trang 13 sgk hoá học 10

 Kí hiệu nguyên tử biểu lộ đầy đủ đặc trưng cho một nguyên tử của một nhân tố hoá học bởi nó mang đến biết

A. Số khối A. C. Nguyên tử khối của nguyên tử.

B. số hiệu nguyên tử z. D. Số khối A và số hiệu nguyên tử z.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 14 sgk hoá học tập 10

Nguyên tố cacbon có hai đồng vị :

*
 chiếm 98,89% với
*
 chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối vừa phải của cacbon là :

a) 12,500; b) 12,011 c) 12,022; d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.

Bài 4 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hãy xác minh diện tích phân tử nhân, số proton, số nơtron, số electron, nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các thành phần sau:

( _3^7 extrmLi); ( _9^19 extrmF); ( _12^24 extrmMg); ( _20^40 extrmCa).

Lời giải:

*

Bài 5 trang 14 sgk hoá học 10

Đồng gồm hai đồng vị ( _29^65 extrmCu) và ( _29^63 extrmCu). Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,54. Tính thành phần xác suất của từng đồng vị.

Lời giải:

Gọi x là yếu tắc % của đồng vị 65Cu. Ta tất cả :

( frac65x+63(100-x)100) = 63,54

Giải ra ta được X = 27% 65Cu. Vậy yếu tố 63Cu là 73%.

Bài 6 trang 14 sgk hoá học tập 10

Hiđro gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị ( _1^2 extrmH)trong 1ml nước (cho rằng trong nước chỉ gồm đồng vị ( _1^2 extrmH) và ( _1^1 extrmH))? (Cho trọng lượng riêng của nước là một trong những g/ml).

Lời giải:

Gọi % đồng vị ( _1^2 extrmH) là a:

( frac1(100-a)+2a100) = 1,008 => a = 0,8; %( _1^2 extrmH) là 0,8%

m của 1ml H2O: 1 gam

( M_H_2O) = 16 + 2,016 = 18,016u

—> cân nặng của 1 mol H20 là 18,016g.

Số nguyên tử H tất cả trong 1ml H20

( frac1.6.10^23.218,016) = 0,666.1023 nguyên tử = 666.1020 nguyên tử

18,016

Số nguyên tử ( _1^2 extrmH) chiếm: ( frac666.10^20.0,8100) = 5,325.1020 nguyên tử.

Bài 7 trang 14 sgk hoá học 10

Oxi thoải mái và tự nhiên là một lếu hợp những đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi một số loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.

Lời giải:

Tỉ lệ từng đồng vị O trong hỗn hợp 3 đồng vị:

99,757% 16O => 99757 nguyên tử 16O

 0,039% 17O => 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O => 204 nguyên tử 18O 

Khi tất cả một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39) = 2558 nguyên tử.

18O là: (204 over 29) = 5 nguyên tử.

Xem thêm: Grip Là Gì ? Nghĩa Của Từ Grip Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Grip Trong Tiếng Việt

Bài 8 trang 14 sgk hoá học 10

Agon bóc ra từ không khí là láo lếu hợp tía đồng vị : 99,6% 40Ar; 0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.