Nguồn hình: unsplash.com/

ERD – Entity Relationship Diagram, dòng tên rất nhiều thì nhiều cũng khá quen với bạn bè chứ hả