Giải Tin học 11 Chương 3: kết cấu rẽ nhánh và lặp

Với giải Tin học tập 11 Chương 3: cấu trúc rẽ nhánh cùng lặp hay, cụ thể được biên soạn bám đít nội dung sách giáo khoa Tin học tập lớp 11 góp bạn tiện lợi trả lời câu hỏi từ đó đạt điểm cao trong những bài thi môn Tin học 11.

Bạn đang xem: Cấu trúc rẽ nhánh tin học 11

*

Tin học tập 11 bài bác 9: cấu trúc rẽ nhánh

1. Rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh: cấu tạo dùng để miêu tả một vấn đề sẽ được tiến hành khi một điều kiện ví dụ được thỏa mãn.

Rẽ nhánh bao gồm 2 loại:

+ Dạng thiếu: nếu như … thì

Ví dụ: giả dụ trời nắng và nóng thì họ sẽ đi chơi.

Vậy trường hợp trời không nắng thì họ làm gì còn chưa biết.

+ Dạng đủ: nếu … thì …,nếu ko thì.

Ví dụ: giả dụ trời nắng nóng thì họ sẽ đi chơi, nếu như không thì chúng ta sẽ ở phát âm truyện làm việc nhà.

Vậy nếu như trời ko nắng họ sẽ ở nhà đọc truyện.

2. Câu lệnh if-then

Để tế bào tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal sử dụng câu lệnh if-then. Tương ứng với hai dạnh thiếu với đủ nói làm việc trên, Pascal tất cả hai câu lệnh if-then.

a) Dạng thiếu

if then ;

b) Dạng đủ

if then else ;

Trong đó:

+ Điều khiếu nại là biểu thức logic.

+ Câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 là một trong câu lệnh của Pascal.

Ở dạng thiếu: đk sẽ được xem và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng (có quý hiếm true) thì câu lệnh sẽ tiến hành thực hiện, trái lại thì câu lệnh sẽ bị bỏ qua.

Ở dạng đủ: điều kiện cũng rất được tính và kiểm tra. Nếu điều kiện đúng thì câu lệnh 1 sẽ được thực hiện, ngược lại thì câu lệnh 2 sẽ tiến hành thực hiện.

Ví dụ:If d3. Câu lệnh ghép

Trong nhiều trường hợp ,sau một trong những từ khóa (như then hoặc else ) phải là 1 trong lệnh đơn. Nhưng trong tương đối nhiều trường hợp các thao tác sau hồ hết tên dành riêng đòi hỏi không có một mà là những câu lệnh nhằm mô tả. Trong trường thích hợp như vậy, ngôn ngữ lập trình cho phép gộp một dãy những câu lệnh thành một câu lệnh ghép.

Trong Pascal câu lệnh ghép gồm dạng:

Begin;End;Thuật ngữ câu lệnh, câu lệnh 1, câu lệnh 2 trong các câu lệnh if-then nghỉ ngơi mục trên rất có thể là câu lệnh ghép.

Ví dụ:

If DVí dụ 2:

Viết lịch trình tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai:

ax2+bx+c = 0 với a ≠ 0.

Program gptb2;Uses crt;Var a,b,c:real;D,X1,X2:real;BeginClrscr;Write(‘a,b,c:’);Readln(a,b,c);D:=b*b-4*a*c;If D..............................................

..............................................

..............................................

Tin học 11 bài 10: kết cấu lặp

1. Lặp

Với a là số nguyên với a>2, xét các bài toán sau đây:

Bài toán 1. Tính và chuyển két quả ra màn hình tổng

*

Bài toán 2. Tính với đưa tác dụng ra màn hình hiển thị tổng.

*

Với cả hai bài xích toán, phương pháp để tính tổng S có các điểm tương đồng .

+ Xuất phát, S được gán quý giá 1/a

+ Sau các lần lặp cực hiếm tổng S được thêm vào đó một giá trị 1/(a+N) N=1,2,3,..

Việc cùng này sẽ tiến hành lặp lại một vài lần.

Đối với việc 1, tần số lặp đang là 100. Câu hỏi sẽ dừng sau thời điểm thực hiện việc cộng 100 lần.

Đối với vấn đề 2, chu kỳ lặp sẽ chưa biết trước nhưng bài toán cộng vào sẽ ngừng khi:

1/(a+N) 100 thì chuyển đến cách 5;

Bước 4: S:=S+1/(a+N); trở lại bước 2 (Thao tác lặp sinh sống đây).

Bước 5: Đưa S ra màn hình hiển thị rồi kết thúc.

Cách 2:

Bước 1: Gán mang đến S:=1/a ; gán mang lại N=101;

Bước 2: giảm ngay trị N xuống 1. N:=N-1;

Bước 3: giả dụ N to vày ;

-Dạng lùi:

for:= downto bởi vì ;

Trong đó:

- đổi thay đếm: Là đổi thay đơn, thường sẽ có kiểu nguyên.

- quý hiếm đầu, quý hiếm cuối: là những biểu thức thuộc kiểu với trở thành đếm và quý giá đầu phải nhỏ dại hơn hoặc bằng giá trị cuối. Nếu quý hiếm đầu lớn hơn giá trị cuối thì vòng lặp không thực hiện.

Cơ chế buổi giao lưu của câu lệnh for-do:

- Ở dạng lặp tiến, câu lệnh viết sau tự khóa bởi được triển khai tuần tự, mỗi lần thực hiện thì đổi thay đếm nhận cực hiếm tăng tiếp tục từ quý giá đầu mang đến giá trị cuối.

- Ở dạng lặp lùi, câu lệnh viết sau từ bỏ khóa bởi vì được tiến hành tuần tự, mỗi lần thực hiện thì biến đếm nhận cực hiếm giảm tiếp tục từ giá trị đầu đến giá trị cuối.

Ví dụ:

Chương trình tính vấn đề 1 bên dưới dạng tiến.

program Tongtien;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;for N:=1 khổng lồ 100 doS:=S+1.0/(a+N);writeln("Tong S la:",S:8:4);readln;end.

*
Chương trình tính vấn đề 1 dưới dạng lùi.

program Tonglui;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;for N:=100 downto 1 doS:=S+1/(a+N);writeln("Tinh tong lui-Tong S la:",S:8:4);readln;end.Kết quả:

*

Ví dụ 2: Viết chương tình thực hiện việc nhập từ keyboard hai số nguyên dương M và N (MKết quả:

*

3. Lặp với mốc giới hạn chưa biết.

Sử dụng phương thức lặp với số lần chưa chắc chắn ta rất có thể xây dựng phương pháp giải bài toán 2 như sau:

Bước 1: S:=1/a; N:=0;

Bước 2: nếu 1/(a+N) do;

Trong đó:

- Điều khiếu nại là biểu thức logic.

- Câu lệnh là 1 câu lệnh đối chọi hoặc ghép.

Chương trình tính bai toán 2:

program baitoan2;uses crt;var S:integer; a,N: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=0;S:=S+1.0/a;N:=0;while not (1/(a+N)Kết quả:

*

Ví dụ 2: Tìm ước chung lớn số 1 của nhì số nguyên dương M và N.

Có nhiều giải mã tìm mong chung lớn nhất của 2 số. Sau đó là một thuật toán.

Bước 1: Nhập M,N;

Bước 2: ví như M=N thì đem giá trị bình thường này làm mong chung lớn nhất rối chuyển đến bước 5.

Bước 3: trường hợp M>N thì M:=M-N ngược lại N:=N-M;

Bước 4: trở lại bước 2.Bước 5: Đưa ra hiệu quả ước chung lớn nhất rồi kết thúc.

Xem thêm: Vật Lý 10 Bài 16 Thực Hành Xác Định Hệ Số Ma Sát, Giải Bài Tập Vật Lí 10

Chương trình:

program ucln;uses crt;var M,N:integer;beginclrscr;writeln("Nhap gia tri M va N :");readln(M,N);while MN doif M>NthenM:=M-NelseN:=N-M;writeln("uoc tầm thường lon nhat la ",M);readln;end...............................................