Nội dung bài học kinh nghiệm Bài 9: kết cấu rẽ nhánhdưới đây sẽ trình bày về cấu trúc rẽ nhánh trong môt tả thuật toán của một vài bài toán 1-1 giản; hướng dẫn những em viết câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ, dạng thiếu thông qua một trong những bài toán vận dụng cụ thể;... Mời các em cùng theo dõi nội dung cụ thể của bài học.

Bạn đang xem: Câu lệnh rẽ nhánh trong pascal


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Rẽ nhánh

1.2.Câu lệnh if-then

1.3.Câu lệnh ghép

1.4.Một số ví dụ

2. Luyện tập Bài 9 Tin học 11

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đápBài 9 Tin học 11


Ví dụ 1: Để giải phương trình bậc hai: ax2 +bx +c = 0 (a ( eq)0 ) ta phải: Tính Delta = b*b - 4*a*c

Nếu Delta giả dụ Delta >=0 thìphương trình có nghiệm.

Hoặc rất có thể nói: trường hợp Delta ví như ... Thì ... (Dạng thiếu)Nếu ... Thì ... Còn nếu không thì ... (Dạng đủ)

Cấu trúc này đượcgọi là cấu tạo rẽ nhánh thiếu với đủ.


Để tế bào tả cấu tạo rẽ nhánh, Pascal cần sử dụng câu lệnh if-then. Tương ứng với nhì dạng mệnh đề thiếu cùng đủ nói làm việc trên, Pascal gồm hai dạng câu lệnh if-then:

a. Dạng thiếu

Cú pháp:If then ;

Trong đó:

Điều kiện: Là biểu thức tình dục hoặc logic.Câu lệnh: là một trong những câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:

*

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

Ý nghĩa: Điều kiện sẽ tiến hành tính với kiểm tra. Nếu như điều khiếu nại đúng thì câu lệnh được thực hiện, nếu điều kiện sai thì câu lệnh sẽ ảnh hưởng bỏ qua.

Ví dụ 2:

if Delta b. Dạng đủ

Cú pháp:

If then

else ;

Trong đó:

Điều kiện: Là biểu thức quan hệ nam nữ hoặc logic.Câu lệnh 1, câu lệnh 2: là một trong những câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:

*

Hình 2.Sơ đồ cấu tạo rẽ nhánh dạng đủ

Ý nghĩa:Điều kiện sẽ được tính cùng kiểm tra. Trường hợp điều khiếu nại đúng thì thực hiện tại câu lệnh 1, ngược lại thì thực hiện nay câu lệnh 2.

Chú ý 1: Trước từ bỏ khóa Else không có dấu chấm phẩy (;).

Ví dụ 3:

if a gian lận 3 = 0 then write("a phân chia het mang đến 3")

else write("a khong phân chia het đến 3");


1.3. Câu lệnh ghép


Trong Pascal câu lệnh ghép gồm dạng:

Begin

;

End;

Chú ý 2: Sau END phải có dấu chấm phẩy (;)

Ví dụ 4:

if D Ví dụ 5. search nghiệm thực của phương trình bậc hai:

ax2 + bx + c = 0 , cùng với a ( eq)0.

Xây dựng ý tưởng:

Nhập 3 số a,b,c.Tính: delta:=b*b-4*a*c.Nếu delta

Dùng câu lệnh if-then dạng đủ.

Xác định bài bác toán:

Input: các hệ số a, b, c nhập từ bỏ bàn phím.Output: Đưa ra màn hình các nghiệm thực hoặc thông báo "Phuong trinh vo nghiem".

program Giai_PTB2;

uses crt;

var a,b,c: real;

D, x1, x2: real;

begin

clrscr;

write(" a, b, c: ");

readln(a, b, c);

D:= b*b – 4*a*c;

if D Ví dụ 5:

Tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm chia hết mang đến 400 hoặc phân chia hết đến 4 tuy nhiên không phân tách hết cho 100. Ví dụ, các năm 2000, 2004 là năm nhuận và tất cả số ngày là 366, các năm 1900, 1945 chưa phải là năm nhuận và tất cả số ngày là 365.

Hướng dẫn:

Trong biểu thức điều kiện ta sử dụng những phép toán lô ghích như là or, and để gộp các điều kiện lại với nhau.Dùng cấu tạo dạng đủ nhằm lập trình cho vấn đề trên.

Biểu thức điều kiện: ((N hack 400 = 0) or (N hack 4 = 0) and (N thủ thuật 1000))

Xác định bài toán:

Input: N nhập trường đoản cú bàn phím.

Xem thêm: Đáp Án Bài Thực Hành 16 Vật Lý 10 Bài 16: Thực Hành: Xác Định Hệ Số Ma Sát

Output: Đưa số ngày của năm N ra màn hình.

program Nam_nhuan;