Tin học tập 11 bài 11: hình trạng mảng

Tin học tập 11 bài xích 12: vẻ bên ngoài xâu

Tin học tập 11 bài xích tập và thực hành 3

Tin học 11 bài tập và thực hành 4

Tin học tập 11 bài xích tập và thực hành thực tế 5

Tin học tập 11 bài bác 13: Kiểu phiên bản ghi

Tin học 11 Ôn tập chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Rèn luyện Bài tập và thực hành thực tế 5 Tin học 11

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài xích tập và thực hành 5 Tin học tập 11


Bài 1: Nhập từ keyboard một xâu. Soát sổ xâu đó liệu có phải là xâu đối xứng xuất xắc không?

Gợi ý làm cho bài:

Xâu đối xứng gồm tính chất: Đọc nó từ bỏ trái sang yêu cầu cũng thu được hiệu quả giống như đọc từ nên sang trái (còn được hotline là xâu Palindrome).

Bạn đang xem: Bài thực hành 5 tin học 11

Xác định bài xích toán:Input: Nhập vào xâu.Output: Xuất ra hiệu quả có đề nghị là xâu đối xứng?Mô tả thuật toán:Bước 1: Nhập Xâu S;Bước 2: Tính chiều nhiều năm xâu S;Bước 3: Tạo xâu p (xâu rỗng);Bước 4: Với I = length(S) à 1 thì P:=P+S;Bước 5: Nếu S=P thì S là xâu đối xứng, trái lại thì chưa hẳn là xâu đối xứng.Cài để chương trình:

var i, x: byte;

a, p: string;

BEGIN

write(‘Nhap vao xau:’);

readln(a);

x:= length(a);

p:= " "; 

for i:=x downto 1 do

p:= p+a;

if a=p then

write(‘Xau la Palindrome’)

else

write(‘Xau khong la Palindrome’);

readln;

END.

Viết lại lịch trình trên trong những số ấy không dùng đổi thay xâu p:

Uses crt;

Var s: string;

x,i: byte;

palin: Boolean;

Begin

Clrscr;

Write(" Nhap xau s=");

readln(s);

x:=length(s);

palin:=true;

For i:=1 lớn (x div 2) do

begin

If s s then palin:=false;

break;

end;

If palin then write("doi xung")

else write("khong doi xung");

readln;

End.

Bài 2: Viết công tác nhập từ bàn phím một xâu kí từ S và thông báo ra màn hình hiển thị số lần xuất hiện thêm của mỗi vần âm tiếng Anh vào S (không phân minh chữ hoa tốt chữ thường xuyên ).

Gợi ý làm bài:

Xác định bài toán:Input: Nhập vào xâuOutput: Xuất ra số lần xuất hiện thêm của các chữ mẫu tiếng Anh trong xâu vừa nhập.Mô tả thuật toán:Bước 1: Nhập vào xâu S.Bước 2: tạo thành mảng A tàng trữ số lần lộ diện của vần âm tiếng Anh.Bước 3: Khởi tạo cho từng phần tử mảng.Bước 4: ví như trong xâu S chữ cái A ( ightarrow) Z thì tăng giá trị của phần tử trong mảng.Bước 5: Xuất ra mảng vừa tạo.Cài đặt chương trình:

Program bai02;

Uses crt;

Var a: array<"A".. "Z"> of byte;

s: string;

i: byte;

c: char;

Begin

clrscr;

write("nhap xau :");

readln(s);

for c:="A" khổng lồ "Z" vì chưng a:=0;

for i:=1 to length(s) do

begin

s:=upcase(s);

if (s>="A") and (s0 then

writeln( "So lan xuat hien", c,": ",a);

 readln;

End.

Bài 3: Nhập vào từ bàn phím một xâu. Thay thế tất cả các cụm kí từ bỏ "anh" bằng cụm kí trường đoản cú "em".

Gợi ý có tác dụng bài:

Xác định bài bác toán:Input: Nhập vào một trong những xâu.Output: Xuất ra xâu kết quả đã thay thế sửa chữa cụm từ bỏ ‘anh’ bằng cụm trường đoản cú "em".Mô tả thuật toán:Bước 1: search vị trí ban đầu của xâu "anh";Bước 2: Xóa xâu "anh" vừa tìm kiếm thấy;Bước 3: Chèn xâu "em" vào xâu S tại địa chỉ trước đây lộ diện xâu "anh" (lặp lại quá trình trên cho đến khi không thể xâu "anh");Bước 4: In ra xâu S.Cài để chương trình:

Uses crt;

Var s: string;

i: byte;

Begin

Clrscr;

Write("Nhap xau S:"); Readln(s);

i:=Pos("anh",s);

While i 0 do

Begin

Delete(s,i,3);

Insert("em",s,i);

I:=Pos("anh",s);

End;

writeln(S);

readln;

End.

Xem thêm: Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học 11 (Đáp Án Là Màu Đỏ) Năm Học 2021


Sau lúc học xong Bài tập và thực hành thực tế 5, các em nên nắm các kiến thức:

Cách chế tạo một xâu bắt đầu từ xâu ban đầu.Đếm số lần xuất hiện thêm của một chữ cái trong cục bộ văn bản.Tìm kiếm và thay thế sửa chữa một từ bởi một từ không giống trong toàn bộ văn bản.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được trải qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Tin học tập 11 bài tập và thực hành 5 cực hay bao gồm đáp án và lời giải chi tiết. 


3. Hỏi đáp bài bác tập và thực hành thực tế 5 Tin học 11

Trong quá trình học tập nếu như có vướng mắc hay đề nghị trợ giúp gì thì các em hãy phản hồi ở mục Hỏi đáp, cộng đồng Tin học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một phương pháp nhanh chóng!