Nội dung của bài thực hành thực tế số 5 nhằm mục tiêu giúp những em biết khai báo xâu, nhập dữ liệu cho xâu, đưa ra màn hình hiển thị giá trị của xâu; biết phương pháp duyệt qua toàn bộ các kí từ bỏ của xâu cùng sử dụng hàm và giấy tờ thủ tục chuẩn đã học. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài xích thực hành.

Bạn đang xem: Bài tập và thực hành 5 tin học 11


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Mục đích, yêu cầu

1.2. Nội dung

2. Luyện tập Bài tập và thực hành 5 Tin học 11

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp bài bác tập và thực hành thực tế 5 Tin học 11


Bài 1: Nhập từ keyboard một xâu. Chất vấn xâu đó có phải là xâu đối xứng xuất xắc không?

Gợi ý có tác dụng bài:

Xâu đối xứng gồm tính chất:Đọc nó từ trái sang phải cũng thu được kết quả giống như hiểu từ nên sang trái (còn được điện thoại tư vấn là xâu Palindrome).

Xác định bài bác toán:Input: Nhập vào xâu.Output: Xuất ra kết quả có buộc phải là xâu đối xứng?Mô tả thuật toán:Bước 1:Nhập Xâu S;Bước 2:Tính chiều dài xâu S;Bước 3:Tạo xâu phường (xâu rỗng);Bước 4:Với I = length(S) à 1 thì P:=P+S;Bước 5:Nếu S=P thì S là xâu đối xứng, ngược lại thì không hẳn là xâu đối xứng.Cài đặt chương trình:

var i, x: byte;

a, p: string;

BEGIN

write(‘Nhap vao xau:’);

readln(a);

x:= length(a);

p:= " ";

for i:=x downto 1 do

p:= p+a;

if a=p then

write(‘Xau la Palindrome’)

else

write(‘Xau khong la Palindrome’);

readln;

END.

Viết lại lịch trình trên trong các số đó không dùng thay đổi xâu p:

Uses crt;

Var s: string;

x,i: byte;

palin: Boolean;

Begin

Clrscr;

Write(" Nhap xau s=");

readln(s);

x:=length(s);

palin:=true;

For i:=1 to (x div 2) do

begin

If s s then palin:=false;

break;

end;

If palin then write("doi xung")

else write("khong doi xung");

readln;

End.

Bài 2: Viết công tác nhập từ keyboard một xâu kí từ bỏ S và thông tin ra screen số lần xuất hiện thêm của mỗi vần âm tiếng Anh trong S(không sáng tỏ chữ hoa tốt chữ thường ).

Gợi ý làm bài:

Xác định bài toán:Input: Nhập vào xâuOutput: Xuất ra số lần lộ diện của những chữ chiếc tiếng Anh vào xâu vừa nhập.Mô tả thuật toán:Bước 1: Nhập vào xâu S.Bước 2: tạo thành mảng A tàng trữ số lần xuất hiện của vần âm tiếng Anh.Bước 3: Khởi tạo cho từng thành phần mảng.Bước 4: nếu trong xâu S vần âm A ( ightarrow)Z thì tăng giá trị của phần tử trong mảng.Bước 5: Xuất ra mảng vừa tạo.Cài để chương trình:

Program bai02;

Uses crt;

Var a: array<"A".. "Z"> of byte;

s: string;

i: byte;

c: char;

Begin

clrscr;

write("nhap xau :");

readln(s);

for c:="A" khổng lồ "Z" do a:=0;

for i:=1 khổng lồ length(s) do

begin

s:=upcase(s);

if (s>="A") và (s0 then

writeln( "So lan xuat hien", c,": ",a);

readln;

End.

Bài 3: Nhập vào từ bàn phím một xâu. Sửa chữa tất cả các cụm kí tự "anh" bằng cụm kí từ "em".

Gợi ý làm cho bài:

Xác định bài xích toán:Input: Nhập vào trong 1 xâu.

Xem thêm: Lầy Là Gì Và Vì Sao Giới Trẻ Chê Nhau Là Chơi Lầy, Từ Lầy Có Ý Nghĩa Như Thế Nào

Output: Xuất ra xâu công dụng đã thay thế sửa chữa cụm trường đoản cú ‘anh’ bởi cụm từ "em".Mô tả thuật toán:Bước 1: search vị trí bắt đầu của xâu "anh";Bước 2: Xóa xâu "anh" vừa tìm kiếm thấy;Bước 3: Chèn xâu "em" vào xâu S tại địa chỉ trước đây lộ diện xâu "anh" (lặp lại quá trình trên cho tới khi không thể xâu "anh");Bước 4: In ra xâu S.Cài đặt chương trình:

Uses crt;