- Chọn bài -Bài 9: cấu trúc rẽ nhánhBài 10: cấu trúc lặpBài tập và thực hành thực tế 2Giải bài tập Tin học tập 11 trang 50, 51

Xem tổng thể tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải bài bác Tập Tin học tập 11 – Sách Giải bài bác tập Tin học 11 trang 50, 51 góp HS giải bài xích tập, giúp cho những em có mặt và vạc triển năng lượng sử dụng technology thông tin với truyền thông:

Bài 1 (trang 50 sgk Tin học lớp 11): Hãy cho biết thêm sự như là và khác nhau của hai dạng câu lệnh if-then.

Bạn đang xem: Bài tập tin học lớp 11

Trả lời:

Nhắc lại nhì dạng câu lệnh if-then.

Dạng thiếu: if then ;

Dạng đầy đủ: if then else ;

Sự giống như nhau: Điều kiện được tính và kiểm tra. Nếu đk đúng thì nhánh câu lệnh sau then ( vào dạng thiếu với vào dạng đầy đủ)

Sự khác nhau:

+ Ở dạng thiếu hụt thì nếu điều kiện sai thì nó đang thoát khỏi cấu tạo rẽ nhánh .Thực hiện tại câu lệnh tiếp theo của chương trình.

+ Ở dạng rất đầy đủ thì nếu đk sai nó sẽ triển khai nhánh câu lệnh sau else ( trong dạng đầy đủ). Tiếp đến mới thoát khỏi rẽ nhánh rồi tiến hành các câu lệnh tiếp theo của chương trình.

Bài 2 (trang 50 sgk Tin học lớp 11): Câu lệnh ghép là gì? nguyên nhân lại phải bao gồm câu lệnh ghép?

Trả lời:

– Câu lệnh ghép là: Gộp một dãy những câu lệnh lại cùng với nhau trong Pascal câu lệnh ghép có dạng:

Begin;End;– nguyên nhân có câu lệnh ghép: vì sau một số từ khóa (như then hoặc else) phải là một trong những câu lệnh. Nhưng trong tương đối nhiều trường hợp, các thao tác làm việc sau phần nhiều tên thích hợp phức tạp, yên cầu không đề xuất chỉ một nhưng là các câu lệnh để mô tả. Giữa những trường hợp do đó ta phải sử dụng câu lệnh ghép.

Bài 3 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): có thể dùng cậu lệnh while-do để ráng cho câu lệnh for-do được không? trường hợp được hãy thực hiện điều này với lịch trình Tong_1a.

Trả lời:

– có thể sử dụng câu lệnh while-do để cầm cho câu lệnh for-do được. Bởi vì ta hoàn toàn có thể sử dụng các câu lệnh giúp ra khỏi vòng lặp, hoặc có thể sử dụng gần như câu lệnh để né lặp.

– Sửa công tác tong_1a;

program Tongtien;uses crt;var S:real; a,n: integer;beginclrscr;writeln("hay nhap gia tri cua a ");readln(a);S:=1.0/a;while NKết quả:

Giống với tác dụng của chương trình sử dụng for

*

Bài 4 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11):

*
*

Trả lời:

Câu lệnh rẽ nhánh như sau:


a)

If (sqr(x)+sqr(y))=xthenz:=x+yelsez:=0.5;b)

If sqr(x-a)+sqr(y-b)

Bài 5 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11):


*

Trả lời:

b)

program bai5;uses crt;var n:integer; y:real;beginclrscr;y:=0;for n:=1 to lớn 50 doy:=y+n/(n+1);writeln("y=",y:8:4);readln;end.Kết quả:

*

b)

program bai5;uses crt;var n,dem:integer; e:real; gt:longint;beginclrscr;e:=1;gt:=1;dem:=1;while 1.0/gt >2*0.000001 dobegine:=e+1.0/gt;gt:=gt*dem;dem:=dem+1;end;writeln("e=",e:8:4);readln;end.Kết quả:

*

Bài 6 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): Lập trình để giải vấn đề cổ sau:

Vừa con gà vừa chó.

Bó lại cho tròn.

Ba mươi sáu con.

Một trăm chân chẵn.

Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con ?

Trả lời:

Ta bao gồm tổng 2 loại là 36 nhỏ . Vì vậy số con gà vẫn nằm trong tầm từ 0 cho 36. Số còn sót lại sẽ là chó.

Theo trả thiết đề bài bác ta bao gồm số gà*2+số chó *4 =100.

Xem thêm: Bài 2: Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình Bạn Cần Biết, Các Thành Phần Của Ngôn Ngữ Lập Trình

Như vậy ta sẽ sở hữu được code như sau:

program bai6;uses crt;var ga,cho:integer;beginclrscr;for ga:=0 lớn 36 doif ga*2+(36-ga)*4=100thenwriteln("so ga la ",ga," so cho la ",36-ga);readln;end.Kết quả:


*

Bài 7 (trang 51 sgk Tin học tập lớp 11): Nhập từ bàn phím tuổi của thân phụ và con (hiện trên tuổi phụ vương lớn hơn nhị lần tuổi nhỏ và tuổi phụ vương hơn tuổi con tối thiểu là 25 ). Đưa ra màn hình câu trả lời cho thắc mắc “Bao nhiêu năm nữa thì tuổi thân phụ gấp đôi tuổi bé ?”.

Trả lời:

program bai7;uses crt;var tcha,tcon,nam:integer;beginclrscr;writeln("nhap vao tuoi phụ vương va tuoi nhỏ ");readln(tcha,tcon);nam:=0;while(tchatcon*2) dobegintcha:=tcha+1;tcon:=tcon+1;nam:=nam+1;end;writeln("sau ",nam," nam nua thi tuoi phụ vương gap 2 lan tuoi con");readln;end.Kết quả: