Bài tập và thực hành thực tế 1 Tin học tập lớp11. Giải câu 1 đến câu 10 trang 35 . Hãy cho biết sự khác biệt giữa hằng tất cả đặt tên và biến…

Câu 1: Hãy cho thấy sự không giống nhau giữa hằng tất cả đặt tên và biến.

Bạn đang xem: Bài tập thực hành 1 tin học 11

Sự khác biệt giữa hằng có đặt tên và biến đổi đó là: xét đến mặt tàng trữ giá trị của hằng và biến hóa trong RAM thì: quý hiếm trong ô lưu giữ của hằng có đặt thương hiệu là không rứa đổi, còn cực hiếm trong ỏ nhớ của phát triển thành thì cỏ thể biến đổi tại từng thời điểm tiến hành chương trình.

Câu 2: Tại sao đề nghị khai báo biến?

Trả lời

Khai báo biến nhằm mục tiêu các mục tiêu sau:

– khẳng định kiểu của biến. Trình dịch đã biết cách tổ chức ô nhớ đựng giá trị của biến. Đưa tên thay đổi vào danh sách các đối tượng người tiêu dùng được lịch trình quản lí.

– Đưa tên trở thành vào danh sách các đối tượng người dùng được chương trình quản lí.

– Trình dịch biết cách truy vấn giá trị của vươn lên là và áp dụng thao tác thích hợp đến biến.

Câu 3: Trong Pascal, giả dụ một biến chỉ nhận quý giá nguyên trong phạm vi tự 10 cho 25532 thì đổi mới đó có thể được khai báo bằng những kiểu dữ liệu nào?

Trong Pascal, giả dụ một biến hóa chỉ nhận cực hiếm nguyên vào phạm vi trường đoản cú 10 cho 25532 thi trở nên đó hoàn toàn có thể được khai báo bằng các kiểu dữ liệu: integer, real, extended, longint.

Câu 4: Biến P rất có thể nhận những giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60: 90 và biến đổi A hoàn toàn có thể nhận các quý hiếm 0,1 ; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong những khai báo sau là đúng?

a) var X, P: byte;

b) var p, X: real;

c) var p. : real; d) var X: real,

X: byte; P: byte;

Trong những khai báo trên thì khai báo ờ những câu b và d là đúng, tuy vậy khai báo của câu d là xuất sắc hơn.

Câu 5: Để tính diện tích s S của hình vuông vắn có các cạnh A với cực hiếm nguyên bên trong phạm vi từ 100 đến 200, giải pháp khai báo S nào dưới đây là đúng cùng tốn ít bộ nhớ lưu trữ nhất?

a) var S: integer;

b)var S: real;

c) var S: word;

d) var S: longit:,

e) var S: boolean;

Để tính diện tích của hình vuông vắn có những cạnh A với cực hiếm nguyên phía bên trong phạm vi tự 100 mang lại 200, thì những khai báo b, c, d là hồ hết đúng. Dẫu vậy kia báo C là cực tốt và tổn ít bộ nhớ lưu trữ cần lưu lại trữ.

Câu 6: Hãy viết biểu thức toán học dưới đây trong Pascal: 


Quảng cáo


*

( 1 +z) *(x +y/z)/(a-1/(1 +x*x *x))

Câu 7: Hãy chuyển các biểu thức trong Pascal dưới đây sang biểu thức toán học tương ứng:

a) a/b*2;

b)a*b*c/2;

a) 1/a*b/c;

d) b/sqrt (a*a+b) ;

a) 2a/b

b) abc/2

c) b/ac

d) b/(√(a2 + b)

Câu 8: Hãy viết biểu thức lôgic cho kết quả true lúc tọa độ (x;y) là vấn đề nằm trong vùng gạch chéo cánh kể cả biên của những hình 9.a và 9.b.

*

*


Quảng cáo


((y1) and ((y > abs(x)) or (y abs(x))

Câu 9: Hãy viết chương trình nhập số a (a>0) rồi tính và chuyển ra diện tích s phần được gạch chéo trong hình 3 (kết quả làm tròn đến tư chữ số thập phân).

*

Qua mẫu vẽ . Ta nhận ra rằng diện tích s phần gạch chéo bằng 1/2 diện tích hình tròn tâm

O(0:0), nửa đường kính R a. Ta lại biết rằng, diện tích hình trụ được tính theo công thức: S = R*R*/Pi; Pi≈3,1416. Lúc đó, công tác tính diện tích phần gạch ốp là như sau:

Program dien_tich_phan_gach;

Uses crt;

Var a: real; Conts pi = 3,1416,

Begin

Clrscr,

Write(‘Nhap ban ghê duong tron a (a>0): ‘)

Readln(a) ,

write(‘Dien tich phan gach cheo la: ‘,a*a*pi/2:20:4);

Readln over .

Xem thêm: Bài Tập Vật Lý Lớp 10 Chuyển Động Thẳng Đều, Vận Tốc Trung Bình

Khi chạy chương trình, ví như a = 2 thì diện tích s phần gạch men là 6.2832;

nếu a = 3 thì diện tích phần gạch là 14.1372;

nếu a = 5 thì diện tích phần gạch ốp là 3 1.8086

Kết quả công tác như hình 1 bên dưới đây:

*

Câu 10: Lập trình tính và chuyển ra màn hình vận tốc V khi đụng đất của một trang bị rơi từ độ cao h, hiểu được V = √2gh , trong những số ấy g là gia tốc rơi thoải mái và g = 9.8 m/s2. Độ cao h (m) được nhập vào từ bỏ bàn phím.

Chương trình tính và gửi ra screen vận tốc v:

Program tinh_van_toc;

Uses crt,

Constt g = 9.8;

Var v,h: real

Begin

Write(‘Nhap vao vì cao h= ‘);

readln(h);

V:=sqrt(2*g*h);

write (‘Van toc khi cham dat la V = ‘ , V: 10 : 2 ‘ , in/ s’ )