Nội dung của Bài 12: loại xâu bên dưới đây, những em đang được khám phá về một trong những khái niệm về xâu, cách khai báo xâu; cách thực hiện một số giấy tờ thủ tục hàm thịnh hành về xâu; một số trong những chương trình đối chọi giản có áp dụng xâu;... Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết của bài bác học.

Bạn đang xem: Bài tập kiểu xâu tin học 11


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khai báo

1.2. Các làm việc trên xâu

2. Bài xích tập minh họa

3. Rèn luyện Bài 12 Tin học tập 11

3.1. Trắc nghiệm

4. Hỏi đápBài 12 Tin học 11


Một số khái niệm:

Xâu là dãy những kí trường đoản cú trong bộ mã ASCII, từng kí tự là một phần tử trong xâu.Số lượng kí tự trong xâu được gọi là độ nhiều năm của xâu.Xâu có độ dài bởi 0 hotline là xâu rỗng.

Để thể hiện kiểu xâu ta cần xác định:

Tên hình dáng xâu.Cách khai báo thay đổi kiểu xâu.Số lượng kí tự giao diện xâu.Các phép toán làm việc với xâu.Cách tham chiếu tới bộ phận của xâu.

Tham chiếu đến thành phần của xâu:

Tên phát triển thành xâuVí dụ 1: trả sử biến chuyển Hoten tàng trữ hằng xâu "Nguyen Le Huyen" thì Hoten<6> cho ta kí tự lắp thêm 6 của Hoten

Dưới đây trình diễn cách khai báo kiểu dữ liệu xâu, những thao tác xử lí xâumột số lấy một ví dụ sử dụng loại xâu vào Pascal.


1.1. Khai báo


var: string<độ dài buổi tối đa của xâu>;

Trong đó:

Tên biến chuyển xâu: do tín đồ lập trình trường đoản cú đặt.var, string: tự khóa.độ dài về tối đa nguyên lý số kí tự tối đa xâu có, nêu ko ghi thì ngầm định là 255 kí tự.

Ví dụ 2:

var Hoten: string<26>;Trong thể hiện xâu có thể bỏ qua phần khai báo độ dài, chẳng hạn: var Chugiai: string;Khi kia độ dài lớn nhất của xâu sẽ nhận giá trị ngầm định là 255.

1.2. Các thao tác làm việc trên xâu


a.Phép ghép xâuPhép ghép xâu (kí hiệu là cộng).

Được thực hiện để ghép các xâu thành một.

Có thể thực hiện phép ghép xâu đối với các hằng biến xâu.

Ví dụ 3: "Ha"+ " Noi" +" - "+"Viet Nam" ( ightarrow)Cho xâu hiệu quả là "Ha Noi - Viet Nam".b. Phép so sánh xâuCác phép đối chiếu bằng (=), không giống (), nhỏ dại hơn (), bé dại hơn hoặc bởi (=) tất cả thứ trường đoản cú ưu tiên thực hiện thấp rộng phép ghép xâu và tiến hành việc đối chiếu hai xâu theo những quy tắc sau:Xâu A là to hơn xâu B nếu như kí tự đầu tiên khác nhau giữa chúng tính từ lúc trái lịch sự trong xâu A gồm mã ASCII mập hơn.Nếu A với B là các xâu gồm độ dài không giống nhau và A là đoạn đầu của B thì A là nhỏ tuổi hơn B.Ví dụ 4:"May tinh" Hai xâu được coi là bằng nhau giả dụ như bọn chúng giống nhau hoàn toàn.Ví dụ 5:"TIN HOC" = "TIN HOC".c. Giấy tờ thủ tục xóan kí tựThực hiện việc xoá n kí trường đoản cú của xâu st bắt đầu từ vị trívt.Cú pháp: delete(st,vt,n)

Trong đó:

st: xâu.

vt: vị trí bắt đầu xóa.

n: số kí tự xóa.

Ví dụ 6:
Giá trị stThao tácKết quả
"Nguyen Van A"delete(st,8,3)?

Bảng 1. Ví dụ như về thủ tục xóa n kí tự

d. Thủ tục chèn xâu S1 vào xâu S2Thực hiệnchèn xâu s1 vào xâu s2, bước đầu ở địa chỉ vt.Cú pháp: Insert(s1,s2,vt)

Trong đó:

s1, s2: xâu.

vt: vị trí bước đầu chèn xâu s1.

Ví dụ 7:
Giá trị s1Giá trị s2Thao tácKết quả
" PC ""IBM486"insert(s1,s2,4);"IBM PC 486"

Bảng 2. Ví dụ thủ tụcchèn xâu S1 vào xâu S2

e. Hàm chế tạo ra xâuTạo xâu gồm N kí từ bỏ liên tiếp ban đầu từ địa điểm vt của xâuS.Cú pháp: copy(s,vt,n)

Trong đó:

s: xâu.

vt: vị trí bước đầu lấy vào xâu s.

n: số kí tự sé lấy.

Ví dụ 8:
Giá trị sBiểu thứcKết quả
"Bai hoc thu 9"copy(s,9,5);"thu 9"

Bảng 3. Lấy một ví dụ hàm chế tạo ra xâu

f. Hàm tính độ dài xâuCho quý giá là độ dài xâu s.Cú pháp: length(s)Ví dụ 9:
Giá trị sBiểu thứcKết quả
"500 ki tu"length(s)9

Bảng 4. Lấy ví dụ như hàm tính độ lâu năm xâu

g. Hàm cho biết thêm vị trí xuất hiện trước tiên của xâu s1 trong s2Cho địa điểm xuất hiện thứ nhất của xâu s1 vào xâu s2.Cú pháp: pos(s1,s2)Ví dụ 10:
Giá trị s2Biểu thứcKết quả
"abcdef"pos("cd",s2)3

Bảng 5. Lấy ví dụ hàm cho thấy thêm vị trí lộ diện đầu tiền vàng xâu s1 vào xâu s2

h. Hàm cho chữ cái in hoaCho chữ cái viết hoa ứng với chữ cái trong ch.Cú pháp: upcase(ch)Ví dụ 11: upcase(a) ---> "A"

upcase(B) ---> "B"


Ví dụ 1

Chương trình dưới đây nhập bọn họ tên của hai người vào hai biến chuyển xâu và gửi ra screen xâu nhiều năm hơn, nếu cân nhau thì đưa ra xâu nhập sau.

Gợi ý làm bài:

Đoạn chương trình mua đặt:

vara,b:string; begin write("Nhap ho ten thu nhat: "); readln(a); write("Nhap ho ten thu hai: "); readln(b); if length(a)>length(b) then write(a) else write(b); readln end.

Ví dụ 2

Chương trình tiếp sau đây nhập nhì xâu từ bàn phím và kiểm tra kí tự đầu tiên của xâu thứ nhất có trùng với kí tự ở đầu cuối của xâu trang bị hai không.

Gợi ý có tác dụng bài:

Đoạn chương trình download đặt:

var x: byte; a,b: string; begin write("Nhap xau thu nhat: ");readln(a);

write("Nhap xau thu hai: ");readln(b);

x:=length(b);

xac dinh vày dai xau b de biet vi tri cua ki tu cuoi cung if a<1>=b then write("Trung nhau")

else write("Khac nhau");readlnend.

Ví dụ 3

Chương trình sau nhập một xâu vào từ bàn phím và chuyển ra màn hình hiển thị xâu đó nhưng lại được viết theo đồ vật tự ngược lại.

Gợi ý có tác dụng bài:

Đoạn chương trình thiết lập đặt:

var i,k: byte; a: string; begin write("Nhap xau:"); readln(a); k:= length(a); xac dinh bởi dai xau for i:= k downto 1 do write(a);

readln end.

Ví dụ 4

Chương trình sau nhập một xâu vào từ keyboard và gửi ra screen xâu thu được từ nó vày việc loại trừ các vệt cách.

Gợi ý làm cho bài:

Đoạn chương trình download đặt:

var i,k: byte;

a, b: string;

begin

write("Nhap xau:");

readln(a);

k:= length(a);

b:= " "; (* Khoi tao xau rong *)

for i:= 1 lớn k do

if a " " then b:=b+a;

writeln("Ket qua: ",b);

readln

end.

Xem thêm: Định Luật Bảo Toàn Động Lượng Định Luật Bảo Toàn Động Lượng, Định Luật Bảo Toàn Động Lượng

Ví dụ 5

Chương trình sau nhập vào từ bàn phím xâu kí trường đoản cú s1, tạo thành xâu s2 gồm tất cả các chữ số bao gồm trong s1 (giữ nguyên trang bị tự xuất hiện của chúng) với đưa công dụng ra mànhình.